5 Tdo 578/2013
Datum rozhodnutí: 07.08.2013
Dotčené předpisy: § 265l odst. 4 tr. ř.
5 Tdo 578/2013-II.-48


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 7. 8. 2013 o dovolání obviněného
R. Š.
, proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 23. 1. 2013, sp. zn. 31 To 479/2012, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 1 T 181/2011, t a k t o :


Podle § 265
l
odst. 4 tr. ř. se obviněný R. Š.
nebere do vazby.O d ů v o d n ě n í :


Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 7. 8. 2013 dovolání obviněného R. Š. podané proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 23. 1. 2013, sp. zn. 31 To 479/2012, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 1 T 181/2011, a rozhodl tak, že z podnětu dovolání obviněného R. Š. podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 23. 1. 2013, sp. zn. 31 To 479/2012, podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a podle § 265
l
odst. 1 tr. ř. Krajskému soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci přikázal, aby věc obviněného R. Š. v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.


Obviněný R. Š. v současné době vykonává ve věznici s dozorem trest odnětí svobody v trvání tří let, který mu byl uložen uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci za přečin usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1, 2 trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen tr. zákoník ), přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákoníku, a přečin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku podle § 151 tr. zákoníku. Jak již bylo uvedeno rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 23. 1. 2013, sp. zn. 31 To 479/2012, byl Nejvyšším soudem zrušen v celém rozsahu.


Podle § 265
l
odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Proto Nejvyšší soud rozhodl v souvislosti se shora uvedeným usnesením ve smyslu tohoto citovaného ustanovení současně o vazbě obviněného R. Š.


Při zkoumání okolností významných pro rozhodnutí o vazbě obviněného R. Š. Nejvyšší soud zjistil, že obviněný byl po celou dobu trestního stíhání na svobodě. Obviněný nastoupil do výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen v této trestní věci dne 5. 3. 2013 a nyní se nachází ve výkonu tohoto trestu ve Věznici Liberec. Obviněný R. Š. doposud nebyl soudně trestán.


S přihlédnutím k těmto zjištěním Nejvyšší soud v tomto stadiu trestního řízení nezjistil žádné konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly některý z důvodů vazby ve smyslu § 67 písm. a), b) nebo c) tr. ř., zvláště když obviněný R. Š. nebyl v této trestní věci doposud nikdy vzat do vazby. Shora uvedené rozhodnutí odvolacího soudu bylo na základě dovolání jmenovaného obviněného zrušeno podle § 265k odst. 1 tr. ř. Vzhledem ke všem těmto okolnostem dospěl Nejvyšší soud k závěru, že za současné situace, kdy je podle zákona třeba rozhodnout o vazbě obviněného, nejsou dány podmínky pro vzetí obviněného R. Š. do vazby.


Z těchto důvodů Nejvyšší soud rozhodl, že se obviněný R. Š. ve smyslu § 265
l
odst. 4 tr. ř. do vazby nebere.Poučení:
Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.


V Brně dne 7. 8. 2013
Předseda senátu:

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D.