5 Tdo 561/2007
Datum rozhodnutí: 23.05.2007
Dotčené předpisy:
5 Tdo 561/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 23. května 2007 ve věci dovolání obviněného Ing. P. F. K., podaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 12. 2006, č. j. 3 To 895/2006-1188, který rozhodl v návaznosti na své usnesení ze dne 11. 12. 2006, č. j. 2 Nt 129/2006-1183, jímž byla zamítnuta žádost obviněného o navrácení lhůty k podání odvolání podle § 61 odst. 1 tr. ř., jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 9 T 54/2006, t a k t o :

Podle § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam s e s p o j u j í ke společnému projednání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 5 Tdo 560/2007 a 5 Tdo 561/2007.

Obě věci budou vedeny pod sp. zn. 5 Tdo 560/2007.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 14. 5. 2007 předložil Okresní soud v Ostravě Nejvyššímu soudu České republiky dovolání obviněného Ing. P. F. K. ze dne 15. 1. 2007, které podal proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 12. 2006, č. j. 3 To 895/2006-1188, kterým bylo zamítnuto podle § 253 odst. 1 tr. ř. odvolání obviněného, a to s odkazem na usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 12. 2006, č. j. 2 Nt 129/2006-1183, kterým byla zamítnuta žádost obviněného o navrácení lhůty k podání odvolání podle § 61 odst. 1 tr. ř., přičemž obě tato usnesení se vztahují k trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 9 T 54/2006, ve které podal obviněný Ing. P. F. K. odvolání zároveň se žádostí o prominutí zmeškání lhůty k jeho podání proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 28. 8. 2006, č. j. 9 T 54/2006-1151. Vzhledem k tomu, že ohledně usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 12. 2006, č. j. 3 To 895/2006-1188, kterým bylo zamítnuto podle § 253 odst. 1 tr. ř. odvolání obviněného, bylo dovolání obviněného zapsáno pod sp. zn. 5 Tdo 560/2007, zatímco ohledně usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 12. 2006, č. j. 2 Nt 129/2006-1183, kterým byla zamítnuta žádost obviněného o navrácení lhůty k podání odvolání podle § 61 odst. 1 tr. ř., bylo dovolání obviněného zapsáno pod sp. zn. 5 Tdo 561/2007, přičemž důvody uplatněné v dovolání se společně vztahují k oběma těmto usnesením, bylo třeba zvážit spojení obou věcí ve smyslu § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam.

Protože jsou s přihlédnutím k obsahu obou uvedených usnesení dány podmínky pro společné řízení, neboť usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 12. 2006, č. j. 3 To 895/2006-1188, kterým bylo zamítnuto podle § 253 odst. 1 tr. ř. odvolání obviněného, bezprostředně navazuje na usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 12. 2006, č. j. 2 Nt 129/2006-1183, kterým byla zamítnuta žádost obviněného o navrácení lhůty k podání odvolání podle § 61 odst. 1 tr. ř., rozhodl Nejvyšší soud podle § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam o spojení obou věcí ke společnému projednání a rozhodnutí s tím, že obě věci budou nadále vedeny pod sp. zn. 5 Tdo 560/2007.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 23. května 2007

Předseda senátu:

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.