5 Tdo 518/2011
Datum rozhodnutí: 27.04.2011
Dotčené předpisy: § 265l odst. 4 tr. ř.5 Tdo 518/2011-II. -40

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. dubna 2011 v trestní věci obviněného P. K. , v řízení o dovolání obviněného, které podal proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 1. 2011, sp. zn. 3 To 2/2011, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 41 T 19/2009, t a k t o :

Podle § 265 l odst. 4 tr. ř. se obviněný P. K. , n e b e r e do vazby .

O d ů v o d n ě n í

Obviněný P. K. vykonává trest odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. 11. 2010, sp. zn. 41 T 19/2009, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 1. 2011, sp. zn. 3 To 2/2011. Z podnětu dovolání obviněného Nejvyšší soud usnesením z 27. 4. 2011, sp. zn. 5 Tdo 518/2011-I., zrušil podle § 265k odst. 1 tr. ř. citované usnesení Vrchního soudu v Praze, jímž bylo podle § 253 odst. 3 tr. ř. odmítnuto odvolání obviněného P. K. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud přikázal Vrchnímu soudu v Praze, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Vzhledem k tomu, že obviněný P. K. vykonává trest odnětí svobody, který mu byl uložen výše uvedeným rozsudkem Městského soudu v Praze, bylo nutné po zrušení napadeného usnesení Vrchního soudu v Praze rozhodnout o vazbě obviněného ve smyslu ustanovení § 265 l odst. 4 tr. ř. (ve znění zákona č. 200/2002 Sb.). Trest, který obviněný v současné době vykonává totiž ztratil svůj zákonný podklad, neboť rozsudek, jímž byl tento trest uložen, dosud nenabyl právní moci. Ve věci bude teprve probíhat řádné odvolací řízení.

Nejvyšší soud přitom dospěl k závěru, že v současném stadiu trestního řízení není u obviněného dána konkrétní skutečnost vzbuzující důvodnou obavu ve smyslu § 67 písm. a) až c) tr. ř., tedy že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo že by opakoval trestnou činnost, pro níž je stíhán. V dosavadním trestním řízení nebyl obviněný ve vazbě a v průběhu dovolacího řízení rovněž nenastala žádná skutečnost zakládající důvodnost omezení osobní svobody obviněného.

Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 265 l odst. 4 tr. ř. tak, že se obviněný P. K. nebere do vazby.

Poučení : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 27. dubna 2011
Předsedkyně senátu: JUDr. Blanka Roušalová