5 Tdo 479/2007
Datum rozhodnutí: 16.05.2007
Dotčené předpisy:
5 Tdo 479/2007-II.

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 16. května 2007 v řízení o dovolání, které podal obviněný A. D. proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 1. 2007, sp. zn. 7 To 469/2006, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 3 T 276/2005, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. řádu a z důvodu uvedeného v § 67 písm. c) tr. řádu se obviněný A. D. b e r e d o v a z b y .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný A. D. vykonává trest odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Blansku ze dne 16. 10. 2006, sp. zn. 3 T 276/2005, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 18. 1. 2007, sp. zn. 7 To 469/2006. Z podnětu dovolání obviněného A. D. Nejvyšší soud usnesením ze dne 16. 5. 2007, sp. zn. 5 Tdo 479/2007-I., podle § 265k odst. 1 tr. řádu zrušil citovaný rozsudek Krajského soudu v Brně a zrušil také další rozhodnutí obsahově navazující na zrušená rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo jeho zrušením, pozbyla podkladu. Dovolací soud pak přikázal Krajskému soudu v Brně, aby věc znovu projednal a rozhodl. Citovaný rozsudek Okresního soudu v Blansku tedy zmíněným rozhodnutím Nejvyššího soudu pozbyl právní moci, čímž současně odpadl též podklad pro to, aby obviněný nadále vykonával trest odnětí svobody uložený mu rozhodnutím zrušeným na podkladě dovolání. Za uvedeného stavu bylo třeba, aby Nejvyšší soud podle § 265l odst. 4 tr. řádu rozhodl o vazbě obviněného A. D.

K tomu Nejvyšší soud uvádí, že jak je zřejmé z trestního spisu vedeného v této věci u Okresního soudu v Blansku po sp. zn. 3 T 276/2005 obviněný A. D. byl v průběhu trestního stíhání ve výkonu trestu odnětí svobody uloženého mu rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 10. 10. 2002, sp. zn. 1 T 53/2002, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 14. 4. 2003, sp. zn. 8 To 34/2003. Obviněný byl ve výkonu trestu odnětí svobody po celé původní řízení v nyní projednávané věci až do jejího pravomocného skončení. Dne 14. 2. 2007 pak nastoupil do výkonu dalšího trestu uloženého mu rozsudkem Okresního soudu v Blansku ze dne 16. 10. 2006, sp. zn. 3 T 276/2005, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 18. 1. 2007, sp. zn. 7 To 469/2006, proti kterému bylo podáno dovolání. Předchozí trest odnětí svobody byl přitom obviněnému A. D. uložen jako trest souhrnný za majetkovou trestnou činnost.

Na podkladě výše uvedených skutečností Nejvyšší soud shledal, že u obviněného A. D. je v nynějším stadiu řízení dán důvod vazby podle § 67 písm. c) tr. řádu. V projednávané trestní věci se proti tomuto obviněnému vede trestní stíhání pro trestné činy podvodu podle § 250 odst. 1 tr. zák. a § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. spáchané za podmínek pokračování několika dílčími útoky. Vzhledem k této právní kvalifikaci je obviněný ohrožen vysokým trestem odnětí svobody, jehož horní hranice trestní sazby činí až 8 let, přičemž obviněnému již byly rozsudkem Okresního soudu v Blansku ze dne 16. 10. 2006, sp. zn. 3 T 276/2005, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 18. 1. 2007, sp. zn. 7 To 469/2006 zrušeným v řízení o dovolání uloženy dva souhrnné nepodmíněné tresty odnětí svobody v celkovém trvání 6 let. Obviněný A. D. soustavným pácháním stejnorodé trestné činnosti podvodného charakteru prokázal i přes opakované odsouzení určité sklony k opakování majetkové trestné činnosti, přičemž v minulosti byl před naposledy citovaným rozhodnutím Okresního soudu v Blansku, resp. Krajského soudu v Brně již pětkrát soudně trestán. V nyní posuzované věci se obviněný měl dopustit rozsáhlejší trestné činnosti spáchané v časovém období několika měsíců. Nadto v této věci Nejvyšší soud zrušil v řízení o dovolání rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 18. 1. 2007, sp. zn. 7 To 469/2006, na jehož podkladě (ve spojení s jemu předcházejícím rozsudkem Okresního soudu v Blansku ze dne 16. 10. 2006, sp. zn. 3 T 276/2005) obviněný až dosud vykonával trest odnětí svobody, jen z důvodu určitého hmotně právního pochybení soudu prvního stupně, pokud jde o otázku pokračování v trestném činu. Zrušené rozhodnutí odvolacího soudu, a tedy i jemu předcházející citovaný rozsudek soudu prvního stupně, ovšem nebyly zpochybněny v otázce, že obviněný A. D. spáchal projednávané skutky a že tyto skutky jsou trestným činem podvodu podle § 250 tr. zák.

Všechny výše zmíněné okolnosti vedly Nejvyšší soud k závěru o důvodnosti obavy, že obviněný A. D. bude opakovat trestnou činnost, pro kterou je stíhán, neboť četnost jednotlivých útoků, jakož i předchozí odsouzení za stejnorodé trestné činy takový závěr odůvodňují. Proto Nejvyšší soud rozhodl podle § 265l odst. 4 tr. řádu o vzetí obviněného do vazby z důvodu podle § 67 písm. c) tr. řádu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není stížnost přípustná.

V Brně dne 16. května 2007

Předseda senátu:

JUDr. František P ú r y