5 Tdo 469/2005
Datum rozhodnutí: 27.04.2005
Dotčené předpisy:
5 Tdo 469/2005-I.

U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. dubna 2005 v trestní věci obviněných J. B. a M. T., vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 2 T 114/2004, v řízení o dovolání obviněného J. B. proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2004, sp. zn. 13 To 345/2004, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obvinění J. B. a M. T. n e b e r o u d o v a z b y .

O d ů v o d n ě n í

Obviněný J. B. podal prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2004, sp. zn. 13 To 345/2004, jímž byla podle § 256 tr. ř. zamítnuta odvolání obviněných J. B. a M. T. a rovněž odvolání státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Rakovníku proti rozsudku Okresního soudu v Rakovníku ze dne 21. 9. 2004, sp. zn. 2 T 114/2004.

Usnesením ze dne 27. 4. 2005, sp. zn. 5 Tdo 469/2005, rozhodl Nejvyšší soud o podaném dovolání tak, že ohledně obviněného J. B. podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. a ohledně obviněného M. T. podle § 265k odst. 2 tr. ř. s přiměřeným použitím ustanovení § 265l tr. ř. částečně zrušil usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2004, sp. zn. 13 To 345/2004, v části, v níž byl ponechán nedotčeným výrok o vině obviněného J. B. trestným činem znásilnění podle § 241 odst. 1 tr. zák., výrok o vině obviněného M. T. pokusem trestného činu znásilnění podle § 8 odst. 1 tr. zák., a § 241 odst. 1 tr. zák. a výrok o trestech ohledně obou obviněných a rozsudek Okresního soudu v Rakovníku ze dne 21. 9. 2004, sp. zn. 2 T 114/2004, v bodě 1. výroku o vině, jímž byli oba obvinění uznáni vinnými trestným činem znásilnění podle § 241 odst. 1 tr. zák., resp. obviněný M. T. pokusem tohoto trestného činu podle § 8 odst. 1 tr. zák. a § 241 odst. 1 tr. zák., a dále ve výroku o trestech ohledně obou obviněných. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil dovolací soud také další rozhodnutí na zrušené části rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu a podle § 265l odst. 1 tr. ř. Okresnímu soudu v Rakovníku přikázal , aby věc obviněných J. B. a M. T. v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Vzhledem k tomu, že obviněný J. B. vykonává trest odnětí svobody v trvání dvaceti dvou měsíců a M. T. vykonává trest odnětí svobody v trvání tří roků, uložené jim rozsudkem Okresního soudu v Rakovníku ze dne 21. 9. 2004, sp. zn. 2 T 114/2004 ve spojení s výše citovaným usnesením Krajského soudu v Praze, bylo nutné po zrušení napadeného rozhodnutí a určených výroků rozsudku soudu prvního stupně rozhodnout o vazbě obviněných ve smyslu ustanovení § 265l odst. 4 tr. ř. (ve znění zákona č. 200/2002 Sb.).

Nejvyšší soud přitom dospěl k závěru, že v současném stadiu trestního řízení nejsou u žádného z obviněných dány konkrétní skutečnosti vzbuzující důvodnou obavu ve smyslu § 67 písm. a) až c) tr. ř., tedy že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo že by opakoval trestnou činnost, pro níž je stíhán.

Obviněný J. B. byl před nástupem výkonu trestu zaměstnán jako instalatér a z podkladů obsažených ve spisovém materiálu (posudek zaměstnavatele č. l. 178, zpráva o pověsti od oddělení přestupků Městského úřadu v Rakovníku č. l. 181, opis rejstříku trestů č. l. 184) nevyplývají skutečnosti odůvodňující postup podle § 67 a násl. tr. ř. Obviněný M. T. byl před nástupem výkonu trestu zaměstnán jako pomocný dělník a ani z listinných důkazů týkajících se jeho osoby (posudek zaměstnavatele č. l. 179, opis rejstříku trestů č. l. 183) nelze vyvodit pochybnosti vyžadující postup podle § 67 a násl. tr. ř. V dosavadním průběhu posuzované trestní věci nebyl ani jeden z obviněných vzat do vazby.

Nejvyšší soud přihlédl též k povaze institutu vazby, který je výjimečným zásahem do osobní svobody zaručené Listinou základních práv a svobod, zejména jejího čl. 8. Po zhodnocení všech relevantních skutečností neshledal u obviněných J. B. a M. T. žádný z důvodů vazby podle § 67 tr. ř. a rozhodl proto ve smyslu § 265l odst. 4 tr. ř. tak, že se žádný z obviněných do vazby nebere.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 27. dubna 2005

Předsedkyně senátu:

JUDr. Blanka Roušalová