5 Tdo 338/2011
Datum rozhodnutí: 04.05.2011
Dotčené předpisy: § 265l odst. 4 tr. ř.5 Tdo 338/2011-II. -46

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 4. května 2011 v řízení o dovoláních podaných obviněným P. S. , a obviněným T. K. , proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 9. 2010, sp. zn. 5 To 26/2010, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 50 T 5/2009, o vazbě obviněných, takto :

Podle § 265 l odst. 4 tr. ř. se obvinění P. S. a T. K. n e berou do vazby.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný P. S. v současné době vykonává ve věznici s ostrahou trest odnětí svobody v trvání šesti let a šesti měsíců, který mu byl uložen za zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 3 tr. zákoníku rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 1. 2010, sp. zn. 50 T 5/2009, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 9. 2010, sp. zn. 5 To 26/2010.

Obviněný T. K. v současné době vykonává ve věznici s ostrahou trest odnětí svobody v trvání šesti let, který mu byl uložen za zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 3 tr. zákoníku rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 1. 2010, sp. zn. 50 T 5/2009, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 9. 2010, sp. zn. 5 To 26/2010.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) projednal v neveřejném zasedání konaném dne 4. 5. 2011 dovolání obviněného P. S. a obviněného T. K. podané proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 9. 2010, sp. zn. 5 To 26/2010, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 50 T 5/2009, a rozhodl tak, že z podnětu dovolání obou obviněných podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 9. 2010, sp. zn. 5 To 26/2010, kterým byla podle § 256 tr. ř. zamítnuta odvolání obou obviněných a státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Ostravě, která si podali proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 1. 2010, sp. zn. 50 T 5/2009. Současně podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil též další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265 l odst. 1 tr. ř. přikázal Vrchnímu soudu v Olomouci, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Podle § 265 l odst. 4 tr. ř., vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Proto Nejvyšší soud rozhodl v souvislosti se shora uvedeným usnesením ve smyslu tohoto citovaného ustanovení současně o vazbě obou obviněných P. S. a T. K.

Při zkoumání okolností významných pro rozhodnutí o vazbě obviněných P. S. a T. K. Nejvyšší soud shledal, že obviněný P. S. nastoupil dne 11. 4. 2011 výkon trestu odnětí svobody v trvání šesti let a šesti měsíců, který mu byl uložen v této trestní věci, a nyní se nachází ve výkonu tohoto trestu ve Věznici H. Obviněný T. K. sám nastoupil dne 10. 1. 2011 trest odnětí svobody v trvání šesti let, který mu byl uložen v této trestní věci, a nyní se nachází ve výkonu tohoto trestu ve Věznici H. Oba obvinění byli sice již v minulosti soudně trestáni, ale jednalo se převážně o podmíněná odsouzení (pouze u obviněného P. S. byl prvním trestem peněžitý trest), šlo tedy vždy o tresty nespojené s bezprostředním výkonem trestu odnětí svobody. Navíc u obžalovaného P. S. je třeba na něj hledět jakoby odsouzen nebyl, neboť o všech jeho předchozích odsouzeních platí fikce o neodsouzení.

Nejvyšší soud v tomto stadiu trestního řízení nezjistil žádné konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly některý z důvodů vazby ve smyslu § 67 písm. a), b) nebo c) tr. ř. Oba obvinění nebyli v této trestní věci vzati do vazby a po celou dobu trestního stíhání byli oba obvinění na svobodě. Shora uvedené rozhodnutí odvolacího soudu bylo zrušeno z podnětu dovolání obou obviněných P. S. a T. K.

Vzhledem ke všem těmto okolnostem dospěl Nejvyšší soud k závěru, že za současné situace, kdy je podle zákona třeba rozhodnout o vazbě obviněných, nejsou dány podmínky pro vzetí obviněných P. S. a T. K. do vazby.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud rozhodl, že se obvinění P. S. a T. K. ve smyslu § 265l odst. 4 tr. ř. do vazby neberou.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 4. května 2011
Předseda senátu:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.