5 Tdo 338/2005
Datum rozhodnutí: 24.03.2005
Dotčené předpisy:
5 Tdo 338/2005-I.

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 24. března 2005 v řízení o dovolání podaném obviněným Ing. P. K., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 11. 2004, sp. zn. 5 To 89/2004, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 4 T 11/2003, o vazbě obviněného, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný Ing. P. K. n e bere do vazby.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný Ing. P. K. v současné době vykonává ve věznici s ostrahou trest odnětí svobody v trvání pěti roků, který mu byl uložen za trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák. rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 11. 2004, sp. zn. 5 To 89/2004, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26. 7. 2004, sp. zn. 4 T 11/2003.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud) projednal v neveřejném zasedání konaném dne 24. 3. 2005 dovolání obviněného Ing. P. K. podané proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 11. 2004, sp. zn. 5 To 89/2004, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 4 T 11/2003, a rozhodl tak, že podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil tento rozsudek Vrchního soudu v Praze a podle § 265k odst. 2 tr. ř. též všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. současně přikázal Vrchnímu soudu v Praze, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Podle § 265l odst. 4 tr. ř., vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Proto Nejvyšší soud v souvislosti se shora uvedeným usnesením rozhodl současně o vazbě obviněného, jak mu ukládá citované ustanovení.

Při zkoumání okolností významných pro takové rozhodnutí Nejvyšší soud shledal, že obviněný Ing. P. K. již nastoupil dne 2. 2. 2005 výkon trestu odnětí svobody v trvání pěti let, který mu byl uložen v této trestní věci, a nyní se nachází ve výkonu tohoto trestu.

Nejvyšší soud v tomto stadiu trestního řízení nezjistil takové konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly některý z důvodů vazby ve smyslu § 67 písm. a), b) nebo c) tr. ř. Obviněný nebyl v průběhu řízení v této věci vzat do vazby a celé trestní řízení, včetně doby, kdy byly vyhlášeny napadené rozsudky Městského soudu v Praze ze dne 26. 7. 2004, sp. zn. 4 T 11/2003, a Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 11. 2004, sp. zn. 5 To 89/2004, bylo proti němu vedeno při jeho ponechání na svobodě, aniž by byly u něho shledány konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly jeho vzetí do vazby.

Vzhledem k těmto okolnostem Nejvyšší soud dospěl k závěru, že i za současné situace, kdy je podle zákona třeba rozhodnout o vazbě obviněného, nejsou dány podmínky pro vzetí obviněného Ing. P. K. do vazby.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud rozhodl, že se obviněný Ing. P. K. ve smyslu § 265l odst. 4 tr. ř. do vazby nebere.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 24. března 2005

Předseda senátu:

Doc. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D.