5 Tdo 21/2009
Datum rozhodnutí: 18.03.2009
Dotčené předpisy:
5 Tdo 21/2009-I.

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu dne 18. března 2009 ve věci dovolání nejvyšší státní zástupkyně v neprospěch obviněného M. P., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 10. 2008, sp. zn. 12 To 87/2008, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 4 T 4/2008, o opravě vyhotovení a opisů jím vyhlášeného usnesení ze dne 4. 2. 2009, sp. zn. 5 Tdo 21/2009, t a k t o :

Podle § 131 odst. 1 tr. ř. ve spojení s § 138 tr. ř. se opravuje ve vyhotovení a v opisech usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. 2. 2009, sp. zn. 5 Tdo 21/2009, nesprávné datum tohoto rozhodnutí 4. 2. 2008, které bylo uvedeno v jeho záhlaví, na správný den 4. 2. 2009.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Nejvyššího soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) ze dne 4. 2. 2009, sp. zn. 5 Tdo 21/2009, bylo rozhodnuto o dovolání nejvyšší státní zástupkyně podaném v neprospěch obviněného M. P. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 10. 2008, sp. zn. 12 To 87/2008, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 4 T 4/2008, tak, že Nejvyšší soud České republiky podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 10. 2008, sp. zn. 12 To 87/2008, a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 8. 2008, sp. zn. 4 T 4/2008. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil také další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud České republiky Krajskému soudu v Hradci Králové přikázal, aby věc obviněného Milana Pokorného v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Jak vyplývá z protokolu o neveřejném zasedání Nejvyššího soudu bylo toto rozhodnutí učiněno v neveřejném zasedání konaném dne 4. 2. 2009 (č. l. 25 spisu Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 21/2009). Ve vyhotovení uvedeného usnesení tedy došlo ke zřejmé nesprávnosti, když v jeho záhlaví bylo nesprávně uvedeno jako datum rozhodnutí 4. 2. 2008, ačkoli správně mělo být uvedeno, že Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 4. 2. 2009.

Oddíl druhý hlavy VI. trestního řádu týkající se usnesení neobsahuje ustanovení, které by upravovalo způsob opravy usnesení. Podle § 138 tr. ř. však, jestliže tento oddíl neobsahuje ustanovení zvláštní, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení oddílu prvého této hlavy o rozsudku, což se vztahuje i na opravu jeho vyhotovení a opisu. Podle § 131 odst. 1 tr. ř. může předseda senátu zvláštním usnesením kdykoli opravit písařské chyby a jiné zřejmé nesprávnosti, k nimž došlo ve vyhotovení rozsudku (usnesení) a jeho opisech, tak, aby vyhotovení bylo v naprosté shodě s obsahem rozsudku (usnesení), jak byl vyhlášen.

Protože ve vyhotovení i v opisech usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 2. 2009, sp. zn. 5 Tdo 21/2009, došlo ke zřejmé nesprávnosti, pokud jde o datum, kdy Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání o dovolání nejvyšší státní zástupkyně podaném v neprospěch obviněného M. P., byla tato zřejmá nesprávnost opravena tímto usnesením.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 18. března 2009

Předseda senátu

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D.