5 Tdo 165/2013
Datum rozhodnutí: 29.05.2013
Dotčené předpisy: § 265l odst. 4 tr. ř.2

3
5 Tdo 165/2013-I.-72
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. května 2013 v trestní věci obviněných J. K., P. W., L. F., K. O. , vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 40 T 2/2011, v řízení o dovoláních, t a k t o :

Podle § 265 l odst. 4 tr. ř. se obviněný K. O., n e b e r e do vazby .

O d ů v o d n ě n í

Obviněný K. O. vykonává trest odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 9. 3. 2012, sp. zn. 40 T 2/2011, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 8. 2012, sp. zn. 3 To 89/2012. Z podnětu dovolání obviněného K. O. Nejvyšší soud zrušil usnesením ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. 5 Tdo 165/2013, podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. citovaný rozsudek Vrchního soudu v Olomouci v části, v níž bylo zamítnuto odvolání obviněného K. O. Vrchnímu soudu v Olomouci Nejvyšší soud přikázal, aby znovu projednal odvolání tohoto obviněného a rozhodl o něm.

Vzhledem k tomu, že obviněný K. O. vykonává trest odnětí svobody, který mu byl uložen v řízení po projednání dovolání nepravomocným rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 9. 3. 2012, sp. zn. 40 T 2/2011, neboť bude muset proběhnout nové řízení o jeho řádném opravném prostředku - odvolání, musel Nejvyšší soud rozhodnout podle § 275 odst. 3 tr. ř. o vazbě obviněného.

Nejvyšší soud přitom dospěl k závěru, že v současném stadiu trestního řízení není u obviněného dána konkrétní skutečnost vzbuzující důvodnou obavu ve smyslu § 67 písm. a) až c) tr. ř., tedy že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo že by opakoval trestnou činnost, pro níž je stíhán. V dosavadním trestním řízení nebyl obviněný ve vazbě a v průběhu dovolacího řízení rovněž nenastala žádná skutečnost zakládající důvodnost vazby.

Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 265 l odst. 4 tr. ř. tak, že se obviněný K. O. nebere do vazby.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 29. května 2013
Předsedkyně senátu:
JUDr. Blanka Roušalová