5 Tdo 161/2004
Datum rozhodnutí: 18.02.2004
Dotčené předpisy:
5 Tdo 161/2004U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 18. února 2004 o dovolání obviněného H. X. H., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 5. 11. 2003, sp. zn. 5 To 116/2003, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 50 T 6/2003, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 8. 2003, sp. zn. 50 T 6/2003, byl obviněný H. X. H. uznán vinným trestným činem znásilnění podle § 241 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zák. Za tento trestný čin byl odsouzen podle § 241 odst. 3 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání sedmi roků. Pro výkon trestu byl zařazen podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. do věznice s ostrahou a podle § 57 odst. 1, 2 tr. zák. mu byl uložen trest vyhoštění v trvání deseti roků. Odvolání obviněného proti tomuto rozsudku bylo usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 5. 11. 2003, sp. zn. 5 To 116/2003, podle § 256 tr. řádu zamítnuto.

Proti tomuto usnesení podal obviněný prostřednictvím obhájce dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu. V dovolání obviněný namítl nesprávnost provedených důkazů a poukázal na to, že již v odvolání jeho námitky směřovaly proti věrohodnosti výpovědi svědkyně nezletilé K. P., tato námitka však odvolacím soudem nebyla akceptována a podle jeho názoru se tento nezákonný důkaz promítá do nesprávného hmotně právního posouzení věci. Poukázal na to, že i odvolací soud shledal potřebu provést výslech dvou svědků i výslech znalkyně PhDr. L. M. Dále namítl, že v popisu skutku soudu prvního stupně není jeho jednání charakterizováno znakem násilí a způsobem provedení činu. Obviněný proto navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky zrušil usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 5. 11. 2003, sp. zn. 5 To 116/2003, i rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 8. 2003, sp. zn. 50 T 6/2003, a věc vrátil Krajskému soudu v Ostravě, aby věc znovu projednal a rozhodl, popřípadě, aby Nejvyšší soud České republiky sám rozhodl ve věci zprošťujícím výrokem.

Nejvyšší státní zástupkyně se k dovolání obviněného do dne vyhlášení tohoto rozhodnutí nevyjádřila.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) jako soud dovolací zjistil, že dovolání je přípustné, bylo podáno v zákonné lhůtě oprávněnou osobou a dovolání má obligatorní obsahové náležitosti uvedené v § 265f odst. 1 tr. řádu.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 tr. řádu je dán tehdy, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Z ustanovení § 265b odst. 1 tr. řádu vyplývá, že důvodem dovolání nemůže být samo o sobě nesprávné skutkové zjištění, neboť takový důvod není uveden mezi důvody dovolání. Dovolání je mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě jen některých v zákoně výslovně uvedených procesních a hmotně právních vad. Dovoláním se nelze úspěšně domáhat revize skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani přezkumu správnosti jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry je oprávněn doplňovat, popřípadě korigovat jen odvolací soud, který za tím účelem může provádět dokazování (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. řádu). Dovolací soud není tedy obecnou třetí instancí, v níž by mohl přezkoumávat jakékoliv rozhodnutí soudu druhého stupně. Dovolací soud je v řízení o dovolání vždy vázán konečným skutkovým zjištěním, které ve věci učinily soudy prvního a druhého stupně. V trestní věci obviněného to pak znamená, že pro dovolací soud je rozhodující skutkové zjištění, podle něhož se obviněný dopustil skutku tak, jak je uvedeno v tzv. skutkové větě výroku o vině rozsudku soudu prvního stupně, s jehož skutkovými závěry se následně ztotožnil i odvolací soud. Tomuto popisu skutku odpovídá právní posouzení skutku jako trestného činu znásilnění podle § 241 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zák. Námitky obviněného směřující proti skutkovým zjištěním a hodnocení provedených důkazů proto nelze podřadit pod žádný z dovolacích důvodů uvedených v § 265b tr. řádu.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu, neboť bylo podáno z jiných důvodů, než jsou uvedeny v § 265b tr. řádu. O dovolání obviněného rozhodl v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. února 2004

Předseda senátu:

JUDr. Jindřich Urbánek