5 Tdo 1561/2008
Datum rozhodnutí: 18.02.2009
Dotčené předpisy:
5 Tdo 1561/2008-II.

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 18. února 2009 v řízení o dovolání, které podal obviněný Ing. M. K ., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 6. 2008, sp. zn. 12 To 35/2008, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 T 1/2005, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. řádu se obviněný Ing. M. K., n e b e r e do vazby.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný Ing. M. K. byl rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. 2 T 1/2005, uznán vinným trestnými činy podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák. a porušování závazných pravidel hospodářského styku podle § 127 odst. 1 tr. zák., kterých se dopustil skutky uvedenými pod body 1. až 3. ve výroku o vině v citovaném rozsudku soudu prvního stupně. Za tyto trestné činy byl obviněný odsouzen podle § 250 odst. 4 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 7 let, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 3 tr. zák. zařazen do věznice s dozorem. Současně byl obviněnému uložen podle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zák. trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu obchodní společnosti a v zákazu výkonu zaměstnání makléře u obchodníka s cennými papíry na dobu 8 let. Podle § 53 odst. 1 tr. zák. byl obviněnému uložen rovněž peněžitý trest ve výměře 500 000,- Kč, přičemž pro případ, že by tento trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, stanovil mu soud prvního stupně podle § 54 odst. 3 tr. zák. náhradní trest odnětí svobody v trvání 6 měsíců. Postupem podle § 228 odst. 1 a § 229 odst. 2 tr. řádu bylo rozhodnuto o náhradě škody ve vztahu k poškozenému Odborovému svazu K.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný Ing. M. K. odvolání, které Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 3. 6. 2008, sp. zn. 12 To 35/2008, zamítl podle § 256 tr. řádu jako nedůvodné.

Obviněný Ing. M. K. podal dne 31. 7. 2008 prostřednictvím svého obhájce proti citovanému usnesení Vrchního soudu v Praze dovolání, které opřel o dovolací důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. g), h) a l) tr. řádu. Mezitím obviněný dne 18. 8. 2008 nastoupil do výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. 2 T 1/2005, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 6. 2008, sp. zn. 12 To 35/2008. Z podnětu podaného dovolání obviněného pak Nejvyšší soud usnesením ze dne 18. 2. 2009, sp. zn. 5 Tdo 1561/2008-I., podle § 265k odst. 1, 2 tr. řádu částečně zrušil usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 6. 2008, sp. zn. 12 To 35/2008, a to pokud jím bylo zamítnuto odvolání obviněného podané proti výroku o vině trestnými činy porušování závazných pravidel hospodářského styku podle § 127 odst. 1 tr. zák. a podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák. uvedenými pod bodem 1. v rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. 2 T 1/2005, a na něj navazujícím výrokům. Podle § 265k odst. 2 tr. řádu Nejvyšší soud zrušil také další rozhodnutí obsahově navazující na zrušenou část usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 6. 2008, sp. zn. 12 To 35/2008, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo jejím zrušením, pozbyla podkladu. Nejvyšší soud pak podle § 265l odst. 1 tr. řádu přikázal Vrchnímu soudu v Praze, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Na podkladě zmíněného dovolacího rozhodnutí Nejvyššího soudu tedy odpadl zákonný podklad k tomu, aby obviněný Ing. M. K. nadále vykonával trest odnětí svobody uložený mu rozsudkem soudu prvního stupně, jehož se týká usnesení odvolacího soudu, které bylo částečně zrušeno z podnětu podaného dovolání, protože rozsudek soudu prvního stupně, jímž byl uložen vykonávaný trest odnětí svobody, již po částečném zrušení usnesení odvolacího soudu není pravomocný ani vykonatelný. Za uvedeného stavu bylo třeba, aby Nejvyšší soud podle § 265l odst. 4 tr. řádu rozhodl o vazbě obviněného.

Nejvyšší soud přitom z trestního spisu vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 T 1/2005 (viz jeho č. l. 2991) zjistil, že obviněný Ing. M. K. nastoupil dne 18. 8. 2008 (tj. ve lhůtě nařízené soudem prvního stupně) k výkonu uloženého trestu odnětí svobody do Věznice v P.-R., kde se nachází doposud.

Z trestního spisu vedeného v posuzované věci je dále zřejmé, že obviněný Ing. M. K. nebyl v průběhu dosavadního trestního stíhání vzat do vazby, neboť z jeho jednání ani z dalších konkrétních okolností nevyplynula existence žádného z důvodů vazby ve smyslu § 67 písm. a) až c) tr. řádu. Obdobně ani v období od vydání výše zmíněného usnesení Vrchního soudu v Praze, resp. v průběhu dovolacího řízení, nenastala žádná skutečnost jinak opravňující důvodnost vazby.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem tedy Nejvyšší soud shledal, že v nynějším stadiu řízení u obviněného Ing. M. K. není dán žádný z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. řádu, a rozhodl proto, že obviněný se nebere do vazby.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení stížnost přípustná.

V Brně dne 18. února 2009

Předseda senátu:

JUDr. František P ú r y