5 Tdo 1416/2016
Datum rozhodnutí: 29.11.2016
Dotčené předpisy: § 23 odst. 3 tr. ř.5 Tdo 1416/2016-30

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 29. 11. 2016 v řízení o dovolání, které podala obviněná M. R . , proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 5. 2016, sp. zn. 4 To 92/2016, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 1 T 181/2014, t a k t o :


Podle § 23 odst. 3 tr. řádu per analogiam se s p o j u j í ke společnému projednání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 5 Tdo 1414/2016 a 5 Tdo 1416/2016.

Obě věci budou vedeny pod sp. zn. 5 Tdo 1414/2016.

O d ů v o d n ě n í :


1. U Okresního soudu v Karviné bylo pod sp. zn. 1 T 181/2014 vedeno společné trestní řízení proti obviněným M. C., J. Č., H. Č., Ľ. K., R. K., K. M., M. R., B. Š. a J. V.

2. Okresní soud v Karviné v této věci rozhodl rozsudkem ze dne 15. 4. 2015, sp. zn. 1 T 181/2014, tak, že uznal vinnými obviněné J. Č., K. M. a J. V. v bodech ad 1) a 4) tzv. skutkové věty výroku o vině pokusem přečinu úvěrového podvodu podle § 21 odst. 1 a § 211 odst. 1 tr. zákoníku, obviněnou H. Č. v bodech ad 1) a 2) tzv. skutkové věty výroku o vině účastenstvím ve formě pomoci na pokusu přečinu úvěrového podvodu podle § 24 odst. 1 písm. c), § 21 odst. 1 a § 211 odst. 1, tr. zákoníku v jednočinném souběhu s přečinem úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1 tr. zákoníku, obviněného Ľ. K. v bodě ad 3) tzv. skutkové věty výroku o vině přečinem úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1 tr. zákoníku, obviněnou R. K. v bodě ad 3) tzv. skutkové věty výroku o vině účastenstvím ve formě pomoci na přečinu úvěrového podvodu podle § 24 odst. 1 písm. c) a § 211 odst. 1 tr. zákoníku, obviněnou M. R. pod bodem ad 4) tzv. skutkové věty výroku o vině účastenstvím ve formě pomoci na pokusu přečinu úvěrového podvodu podle § 24 odst. 1 písm. c), § 21 odst. 1 a § 211 odst. 1 tr. zákoníku , obviněnou B. Š. pod bodem ad 5) tzv. skutkové věty výroku o vině přečinem úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1, 4 tr. zákoníku, a konečně obviněnou M. C. pod body ad 1) 5) tzv. skutkové věty výroku o vině účastenstvím ve formě organizátorství podle § 24 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku ke všem výše uvedeným trestným činům.

3. Za tuto trestnou činnost byli všichni obvinění odsouzeni k podmíněným trestům odnětí svobody v různé délce trvání (pro přesnou specifikaci jednotlivých trestů odnětí svobody viz výrok o trestech rozsudku soudu prvního stupně). Okresní soud v Karviné zároveň podle § 84 tr. zákoníku vyslovil nad obviněnou M. C. dohled ve smyslu § 49 až 51 tr. zákoníku a podle § 85 odst. 2 tr. zákoníku jí uložil přiměřené omezení spočívající v povinnosti nahradit v průběhu zkušební doby poškozené obchodní společnosti Raiffeisen stavební spořitelna, a. s., způsobenou škodu.

4. Obviněným B. Š. a M. C. byla podle § 228 odst. 1 tr. řádu uložena povinnost nahradit poškozené obchodní společnosti Raiffeisen stavební spořitelna, a. s., škodu ve výši 200 000 Kč.

5. Zároveň byla obviněná M. R. tímto rozsudkem podle § 226 písm. b) tr. řádu zproštěna obžaloby Okresního státního zástupce v Karviné ze dne 11. 8. 2014, sp. zn. 1 ZT 370/2013, pro skutek popsaný pod bodem 3, jenž byl kvalifikován jako účastenství ve formě pomoci na přečinu úvěrového podvodu podle § 24 odst. 1 písm. c) a § 211 odst. 1tr. zákoníku.

6. Proti uvedenému rozsudku podali odvolání obvinění M. C., M. R., B. Š., a Okresní státní zástupce v Karviné v neprospěch obviněných M. C., J. Č., H. Č., K. M., M. R., B. Š. a J. V.

7. Krajský soud v Ostravě rozhodl o těchto odvoláních rozsudkem ze dne 2. 11. 2015, sp. zn. 4 To 256/2015, tak, že napadený rozsudek Okresního soudu v Karviné zrušil podle § 258 odst. 1 písm. b), d), odst. 2 tr. řádu ve věci obviněné M. C. toliko v bodech 1) a 4) tzv. skutkové věty výroku o vině a ve výroku o trestu a ve věci obviněné H. Č. v bodě 1) tzv. skutkové věty výroku o vině a ve výroku o trestu, a dále podle § 258 odst. 1 písm. b), d) tr. řádu ve věci obviněných J. Č., K. M., J. V. a M. R. v celém rozsahu, a podle § 259 odst. 3 tr. řádu znovu rozhodl .

8. Obvinění J. Č., K. M. a J. V. byli odvolacím soudem uznáni vinnými v bodech ad 1) a 2) tzv. skutkové věty výroku o vině rozsudku soudu druhého stupně pokusem přečinu úvěrového podvodu podle § 21 odst. 1 a § 211 odst. 1, 4 tr. zákoníku, obviněná H. Č. v bodě ad 1) tzv. skutkové věty výroku o vině rozsudku soudu druhého stupně účastenstvím ve formě pomoci na pokusu přečinu úvěrového podvodu podle § 24 odst. 1 písm. c), § 21 odst. 1 § 211 odst. 1, 4 tr. zákoníku, obviněná M. R. pod bodem ad 2) tzv. skutkové věty výroku o vině rozsudku soudu druhého stupně účastenstvím ve formě pomoci na pokusu přečinu úvěrového podvodu podle § 24 odst. 1 písm. c), § 21 odst. 1 a § 211 odst. 1, 4, tr. zákoníku , a konečně obviněná M. C. pod body ad 1) a 2) tzv. skutkové věty výroku o vině rozsudku soudu druhého stupně účastenstvím ve formě organizátorství na pokusu přečinu úvěrového podvodu podle § 24 odst. 1 písm. a), § 21 odst. 1 a § 211 odst. 1, 4, tr. zákoníku.

9. Za tuto trestnou činnost byli všichni výše zmínění obvinění odsouzeni k podmíněným trestům odnětí svobody v různé délce trvání (pro přesnou specifikaci jednotlivých trestů viz výrok o trestech rozsudku soudu druhého stupně), přičemž Krajský soud v Ostravě podle § 84 tr. zákoníku vyslovil nad obviněnou M. C. dohled ve smyslu § 49 až 51 tr. zákoníku a podle § 85 odst. 2 tr. zákoníku jí uložil přiměřené omezení spočívající v povinnosti nahradit v průběhu zkušební doby poškozené obchodní společnosti Raiffeisen stavební spořitelna, a. s., způsobenou škodu.

10. Zároveň Krajský soud v Ostravě odvolání Okresního státního zástupce v Karviné ve věci obviněné B. Š., a odvolání obviněných M. C., M. R. a B. Š. podle § 256 tr. řádu zamítl jako nedůvodná, a dále podle § 259 odst. 1 tr. řádu ve zprošťující části výroku o vině (ohledně obviněné M. R.) vrátil věc soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí. Jinak zůstal napadený rozsudek Okresního soudu v Karviné nezměněn.

11. Ve věci obviněné M. R. /ohledně skutku popsaného v obžalobě Okresního státního zástupce v Karviné ze dne 11. 8. 2014, sp. zn. 1 ZT 370/2013, pod bodem 3)/ rozhodl Okresní soud v Karviné nově rozsudkem ze dne 15. 2. 2016, sp. zn. 1 T 181/2014, tak, že obviněná byla za jednání popsané v tzv. skutkové větě výroku o vině uznána vinnou účastenstvím ve formě pomoci na přečinu úvěrového podvodu podle § 24 odst. 1 písm. c) a § 211 odst. 1 tr. zákoníku.

12. Za shora uvedenou pomoc k přečinu úvěrového podvodu a za sbíhající se pomoc k pokusu přečinu úvěrového podvodu podle § 24 odst. 1 písm. c), § 21 odst. 1 a § 211 odst. 1, 4, tr. zákoníku, za jehož spáchání byla obviněná M. R. uznána vinnou výše zmiňovaným rozsudkem Okresního soudu v Karviné ze dne 15. 4. 2015, sp. zn. 1 T 181/2014 ve znění rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 11. 2015, sp. zn. 4 To 256/2015, byla odsouzena podle § 211 odst. 4 a § 43 odst. 2 tr. zákoníku k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 16 měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku na zkušební dobu dvou let. Zároveň byly zrušeny výroky o trestu vyslovené rozsudkem Okresního soudu v Karviné ze dne 15. 4. 2015, sp. zn. 1 T 181/2014 a rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 11. 2015, sp. zn. 4 To 256/2015, jakož i všechna další rozhodnutí na tyto výroky obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

13. Rozsudek Okresního soudu v Karviné ze dne 15. 2. 2016, sp. zn. 1 T 181/2014, napadla obviněná odvoláním, o němž rozhodl Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 6. 5. 2016, sp. zn. 4 To 92/2016, tak, že je podle § 256 tr. řádu zamítl jako nedůvodné.

14. Dne 10. 10. 2016 předložil Okresní soud v Karviné Nejvyššímu soudu dvě dovolání obviněné M. R., kdy první z nich podala dovolatelka proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 11. 2015, sp. zn. 4 To 256/2015, a druhé směřovalo proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 5. 2016, sp. zn. 4 To 92/2016. Vzhledem k tomu, že každé z dovolání obviněné M. R. směřovalo proti jinému rozhodnutí odvolacího soudu, jsou věci u Nejvyššího soudu vedeny samostatně pod sp. zn. 5 Tdo 1414/2016 a sp. zn. 5 Tdo 1416/2016.

15. Obě citovaná rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě jako soudu druhého stupně se však vztahují k téže trestní věci vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 1 T 181/2014. Z tohoto důvodu a s přihlédnutím k obsahu obou mimořádných opravných prostředků i vzájemné provázanosti obou rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, jsou dány podmínky pro konání společného řízení o obou dovoláních obviněné M. R. Proto rozhodl Nejvyšší soud podle § 23 odst. 3 tr. řádu per analogiam o spojení obou věcí ke společnému projednání a rozhodnutí s tím, že budou nadále vedeny pod sp. zn. 5 Tdo 1414/2016.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 29. 11. 2016
JUDr. Blanka Roušalová
předsedkyně senátu