5 Tdo 1365/2005
Datum rozhodnutí: 02.11.2005
Dotčené předpisy:
5 Tdo 1365/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 2. listopadu 2005 o dovolání podaném obviněným M. N., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 8. 7. 2005, sp. zn. 2 To 574/2005, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 3 T 64/2005, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Rozsudkem Okresního soudu v Olomouci ze dne 3. 5. 2005, sp. zn. 3 T 64/2005, byl obviněný M. N. uznán vinným trestnými činy výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. a byl mu podle 221 odst. 1 tr. zák., § 35 odst. 1 tr. zák. a § 53 odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zák. uložen úhrnný peněžitý trest ve výměře 5.000,- Kč, přičemž podle § 54 odst. 3 tr. zák. byl pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání tří měsíců.

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, jako soud druhého stupně usnesením ze dne 8. 7. 2005, sp. zn. 2 To 574/2005, rozhodl podle § 256 tr. ř. o zamítnutí odvolání obviněného a okresního státního zástupce.

Shora citované usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, napadl obviněný M. N. dovoláním podaným prostřednictvím obhájce ve lhůtě uvedené v § 265e odst. 1 tr. ř. z důvodu uvedeného v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., neboť věc byla nesprávně právně posouzena.

Podle námitek dovolatele nemohlo být rozhodnuto o vině trestným činem, neboť v kritický den a hodinu se obviněný na místě nenacházel, jak potvrdila jeho manželka a nepřímo též jiní svědkové. Zranění poškozeného potom obviněný označil za prapodivná . Z těchto stručných důvodů navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil napadené rozhodnutí i rozsudek soudu prvního stupně a aby věc přikázal tomuto soudu k novému projednání.Obviněný je podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř. osobou oprávněnou k podání dovolání pro nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se ho bezprostředně dotýká.

Z hlediska naplnění podmínek přípustnosti dovolání uvedených v § 265a tr. ř. Nejvyšší soud shledal, že dovolání je přípustné podle § 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř., protože bylo rozhodnuto ve druhém stupni, dovolání napadá pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé a směřuje proti usnesení, jímž byl zamítnut řádný opravný prostředek proti rozhodnutí uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) tr. ř. Dovolání bylo podáno v zákonné lhůtě u příslušného soudu (§ 265e odst. 1 tr. ř.) a obsahuje náležitosti ve smyslu § 265f odst. 1 tr. ř.

Dovolání jako mimořádný opravný prostředek lze podat jen z důvodů uvedených v ustanovení § 265b tr. ř., proto bylo jako další třeba zabývat se otázkou, zda formálně citovaný dovolací důvod, v podání označený jako důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., lze také z obsahového hlediska považovat za důvod uvedený v tomto ustanovení zákona.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán v případech, kdy rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Předpokladem jeho uplatnění je námitka nesprávné aplikace ustanovení hmotného práva, tedy hmotně právního posouzení skutku nebo hmotně právního posouzení jiné skutkové okolnosti. Prostřednictvím tohoto dovolacího důvodu nelze namítat vady provádění či hodnocení důkazů a zpochybňovat správnost učiněných skutkových závěrů, neboť v takovém případě by se jednalo o námitky vadné aplikace předpisů trestního práva procesního (viz zejména § 2 odst. 5, 6 tr. ř., § 89 a násl. tr. ř., § 207 a násl. tr. ř. a § 263 odst. 6, 7 tr. ř.).

Nejvyšší soud v řízení o dovolání není povolán k dalšímu, již třetímu justičnímu zkoumání skutkového stavu (srov. usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 73/03). Dovolací soud nemá možnost podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám důkazy provádět či opakovat (viz § 265r odst. 7 tr. ř.) a je tak povinen zásadně vycházet ze skutkových zjištění soudu prvního, resp. druhého stupně. V návaznosti na zjištěný skutkový stav zvažuje jeho hmotně právní posouzení, přičemž změna hodnocení důkazů a skutkových zjištění učiněných ve věci soudy nižších stupňů je v řízení o dovolání s ohledem na taxativní výčet dovolacích důvodů vyloučena.

Dovolatel M. N. k dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. uvedl, že se nedopustil jednání, kterým byl uznán vinným, neboť se v kritický okamžik nenacházel na místě činu, a toto své tvrzení považoval za prokázané i dalšími ve věci provedenými důkazy. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že těmito námitkami obviněný nesměřoval ke změně právního posouzení skutkového stavu zjištěného soudy obou stupňů, ale prosazoval změnu hodnocení důkazů, než jaké provedly soudy nižších stupňů. Důsledkem těchto odlišných závěrů dokazování pak měl být skutkový stav, že pachatelem útoku na poškozeného byla osoba odlišná od obviněného, který byl v té době na jiném místě. Nejvyšší soud je však v dovolacím řízení povinen vyjít ze skutkového stavu zjištěného soudem prvního resp. druhého stupně, tedy že dovolatel konal způsobem uvedeným v tzv. skutkové větě odsuzujícího rozsudku. Změna hodnocení důkazů a skutkového stavu nezakládá vadu v hmotně právním posouzením skutku ani jiném nesprávném hmotně právním posouzení, proto se dovolatel svými námitkami ocitl mimo meze zákonného dovolacího důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. a Nejvyšší soud se jimi nemohl zabývat. Obdobný závěr platí také pro námitku, kterou dovolatel zpochybnil zranění poškozeného.

Dovolatel tak ve svém mimořádném opravném prostředku nesprávnost právního posouzení skutku shledával jako důsledek nesprávného hodnocení důkazů a nesprávného zjištění skutkového stavu a neuvedl jedinou konkrétní výtku k aplikaci ustanovení hmotného práva, jak vyžaduje naplnění deklarovaného dovolacího důvodu.

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. Nejvyšší soud dovolání odmítne, bylo-li podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. Nejvyšší soud v posuzovaném případě shledal, že dovolání nebylo podáno z důvodů stanovených zákonem a rozhodl v souladu s § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. o jeho odmítnutí. Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. bylo o odmítnutí dovolání rozhodnuto v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 2. listopadu 2005Předsedkyně senátu:

JUDr. Blanka Roušalová