5 Tdo 1363/2006
Datum rozhodnutí: 13.12.2006
Dotčené předpisy:
5 Tdo 1363/2006-I.

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 13. prosince 2006 v trestní věci obviněných J. F., a L. N., vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 2 T 544/2003, v řízení o dovolání obviněných proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 12. 2005, sp. zn. 8 To 471/2005, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný J. F., nebere do vazby.

O d ů v o d n ě n í

Obvinění J. F. a L. N. podali prostřednictvím obhájců v zákonné lhůtě dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 12. 2005, sp. zn. 8 To 471/2005, jímž byla podle § 256 tr. ř. zamítnuta odvolání obviněných proti rozsudku Okresního soudu v Hodoníně ve věci sp. zn. 2 T 544/2003.

Usnesením ze dne 13. 12. 2006, sp. zn. 5 Tdo 1363/2006, rozhodl Nejvyšší soud o podaných dovoláních tak, že z podnětu dovolání obviněného J. F. ohledně tohoto obviněného podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 12. 2005, sp. zn. 8 To 471/2005, a rozsudek Okresního soudu v Hodoníně ze dne 27. 4. 2005, sp. zn. 2 T 544/2003, a podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil i další rozhodnutí na tato rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Protože důvod, z něhož Nejvyšší soud takto rozhodl ve prospěch obviněného J. F., prospíval i spoluobviněnému L. N., zrušil Nejvyšší soud podle § 265k odst. 2 tr. ř. s přiměřeným použitím § 261 tr. ř. napadené usnesení jakož i rozsudek soudu prvního stupně také ohledně tohoto obviněného. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. pak Okresnímu soudu v Hodoníně přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Vzhledem k tomu, že obviněný J. F. vykonává trest odnětí svobody, který mu byl uložen výše uvedeným rozsudkem Okresního soudu v Hodoníně, bylo nutné po zrušení napadených rozhodnutí rozhodnout o vazbě obviněného ve smyslu ustanovení § 265l odst. 4 tr. ř. (ve znění zákona č. 200/2002 Sb.).

Nejvyšší soud přitom dospěl k závěru, že v současném stadiu trestního řízení není u obviněného dána konkrétní skutečnost vzbuzující důvodnou obavu ve smyslu § 67 písm. a) až c) tr. ř., tedy že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo že by opakoval trestnou činnost, pro níž je stíhán. V dosavadním trestním řízení nebyl obviněný ve vazbě a v průběhu dovolacího řízení rovněž nenastala žádná skutečnost zakládající důvodnost vazby.

Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 265l odst. 4 tr. ř. tak, že se obviněný J. F. nebere do vazby.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 13. prosince 2006

Předsedkyně senátu:

JUDr. Blanka Roušalová