5 Tdo 1263/2005
Datum rozhodnutí: 05.10.2005
Dotčené předpisy:
5 Tdo 1263/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 5. října 2005 o dovolání nejvyšší státní zástupkyně, které bylo podáno v neprospěch obviněného M. L., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2005, sp. zn. 61 To 168/2005, který rozhodl jako soud stížnostní v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 6 T 8/2005, t a k t o :

Podle § 265k odst. 1 tr. ř. s e z r u š u j e usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2005, sp. zn. 61 To 168/2005.

Podle § 265k odst. 2 tr. ř. s e z r u š u j í i další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. s e Městskému soudu v Praze p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 10. 3. 2005, sp. zn. 6 T 8/2005, bylo podle § 223a odst. 1 tr. ř. z důvodu uvedeného v § 307 odst. 1 tr. ř. podmíněně zastaveno trestní stíhání obviněného M. L. pro skutek kvalifikovaný jako trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a ublížení na zdraví podle § 221 tr. zák., který spáchal tím, že dne 23. 3. 2004 v době kolem 02.45 hod. v P., V., ve vinárně U. fyzicky napadl po předchozí vzájemné slovní rozepři poškozeného J. J., tak, že ho udeřil dvakrát loktem do obličeje, čímž mu způsobil zlomeninu nosních kůstek s posunem úlomků, tedy poranění, které si vyžádalo hospitalizaci ve F. n. v P. 4 od 23. 3. 2004 do 25. 3. 2004 s operativním zákrokem a následnou léčbou. Podle § 307 odst. 2 tr. ř. byla obviněnému M. L. stanovena zkušební doba v trvání jednoho roku. Proti tomuto usnesení podal stížnost státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2005, sp. zn. 61 To 168/2005, byla stížnost státního zástupce podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. zamítnuta, neboť byla podána opožděně.

Proti tomuto usnesení Městskému soudu v Praze podala nejvyšší státní zástupkyně dovolání v neprospěch obviněného M. L. z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř., neboť byl naplněn dovolací důvod uvedený v ustanovení § 265b odst. 1 písm. l) alinea první tr. ř., protože napadeným usnesením bylo rozhodnuto o zamítnutí řádného opravného prostředku proti usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. f) tr. ř., aniž byly splněny pro takové rozhodnutí procesní podmínky stanovené zákonem. V odůvodnění dovolání namítla, že státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 podal v neprospěch obviněného M. L. v pondělí dne 14. 3. 2005 faxem stížnost proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 10. 3. 2005, sp. zn. 6 T 8/2005, a tato stížnost byla Obvodnímu soudu pro Prahu 1 doručena téhož dne. Kromě toho státní zástupce zaslal uvedenému soudu tutéž stížnost i interní poštou a tato stížnost byla opatřena razítkem Obvodního soudu pro Prahu 1 s datem dne 15. 3. 2005. Do trestního spisu však byla soudem založena jen stížnost státního zástupce zaslaná poštou a opatřená podacím razítkem soudu s datem 15. 3. 2005, zatímco stížnost zaslaná faxem dne 14. 3. 2005, tedy včas, byla bez žurnalizace vložena do tzv. pomocného svazku přiloženého k trestnímu spisu Obvodního soudu pro Prahu 1 vedenému pod sp. zn. 6 T 8/2005, v němž se nachází dosud. Této skutečnosti si Městský soud v Praze nepovšiml, když rozhodoval o stížnosti státního zástupce, a dospěl k závěru, že stížnost byla podána až dne 15. 3. 2005, a proto stížnost státního zástupce zamítl jako opožděně podanou, ačkoliv stížnost zaslaná faxem byla podána včas.

Nejvyšší státní zástupkyně z těchto důvodů navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky v neveřejném zasedání podle § 265k odst. 1, odst. 2 věty druhé tr. ř. za podmínky uvedené v § 265p odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2005, sp. zn. 61 To 168/2005, aby zrušil všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a aby dále postupoval podle § 265l odst. 1 tr. ř. a Městskému soudu v Praze přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud České republiky přezkoumal podle § 265i odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost výroku napadeného rozhodnutí i řízení, které jeho vydání předcházelo a shledal, že dovolání nejvyšší státní zástupkyně je důvodné. Ve spisovém obalu Obvodního soudu pro Prahu 1 označeném sp. zn. 6T 8/05, který byl připojen ke spisu, se totiž nachází stížnost náměstkyně Obvodního státního zástupce pro Prahu 1 ze dne 14. 3. 2005, která byla zaslána faxem a podána proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 10. 3. 2005, sp. zn. 6 T 8/2005, kterým bylo rozhodnuto o podmíněném zastavení trestního stíhání obviněného M. L.. Vzhledem k tomu, že poslední den lhůty k podání stížnosti proti uvedenému usnesení připadl na den 14. 3. 2005 ( § 143 odst. 1, § 60 odst. 3 tr. ř.) a stížnost státního zástupce zaslaná faxem byla Obvodnímu soudu pro Prahu 1 doručena dne 14. 3. 2005 v 10.33 hod., Městský soud v Praze pochybil, pokud stížnost státního zástupce zamítl jako stížnost podanou opožděně. Nelze přehlédnout základní pochybení Obvodního soudu pro Prahu 1, který podání zaslané faxem nezaložil do spisu, nežurnalizoval je a založil je do přílohové části spisu, do níž se zakládají opisy rozhodnutí a dalších písemností.

Nejvyšší soud proto podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil napadené usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2005, sp. zn. 61 To 168/2005, podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil také všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo jeho zrušením, pozbyla podkladu a podle § 265l odst. 1 tr. ř. poté přikázal Městskému soudu v Praze, aby věc znovu projednal a rozhodl, tedy aby rozhodl o včas podané stížnosti státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 podané v neprospěch obviněného M. L. proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 10. 3. 2005, sp. zn. 6 T 8/2005.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. října 2005

Předseda senátu:

JUDr. Jindřich Urbánek