5 Tdo 1237/2003
Datum rozhodnutí: 29.10.2003
Dotčené předpisy:




5 Tdo 1237/2003

U S N E S E N Í



Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 29. října 2003 o dovolání obviněného J. V., proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. 5. 2003, sp. zn. 4 To 371/2003, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 2 T 38/2002, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. řádu se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 2. 2003, sp. zn. 2 T 38/2002, byl obviněný J. V. uznán vinným pod body 1-6 a 10-15 výroku rozsudku trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zák. dílem dokonaným, dílem ve stádiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., dílem sám, dílem ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., dále byl uznán vinným trestným činem poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák., dílem sám, dílem ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a trestným činem porušování domovní svobody podle § 238 odst 1, 2 tr. zák., dílem sám, dílem ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák.. Za tyto trestné činy byl odsouzen podle § 238 odst. 2 tr. zák. účinného od 1. 1. 2002 za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců nepodmíněně a pro výkon trestu byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 228 odst. 1 tr. řádu bylo rozhodnuto o povinnosti obviněného nahradit škodu poškozeným.

Proti rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích podal obviněný odvolání, ve kterém namítal nesprávnost skutkových zjištění pod body 1-6 a 10-15 výroku rozsudku. Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 22. 5. 2003, sp. zn. 4 To 371/2003, odvolání obviněného J. V. podle § 256 tr. řádu jako nedůvodné zamítl.

Proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích podal obviněný prostřednictvím své obhájkyně JUDr. V. B. dovolání, ve kterém uvedl, že napadá v plném rozsahu tu část rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, která se týká jeho osoby. Obviněný dále namítal zákonnost a odůvodněnost výroků o vině a vyjádřil pochybnosti o správnosti skutkových zjištění o jednáních popsaných pod body 1-6, 10-15 výroku rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích. Dovolatel také poukázal na to, že nebyl proveden důkaz rekonstrukcí, ačkoli o něj opakovaně v průběhu trestního řízení žádal. Z těchto důvodů obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu projednání a rozhodnutí.



Protože dovolání obviněného J. V. nemělo náležitosti obsahu dovolání stanovené v § 265f odst. 1 tr. řádu, postupovala předsedkyně senátu soudu prvního stupně v souladu s ustanovením § 265h odst. 1 tr. řádu a přípisem, který byl obhájkyni obviněného JUDr. V. B. doručen dne 22. 9. 2003 (č. l. 497), ji vyzvala, aby ve lhůtě 14 dnů odstranila vady dovolání doplněním zákonného ustanovení podle 265b tr. řádu, o které se dovolání opírá. Výzva obsahovala též upozornění, že pokud nebudou vady odstraněny ve stanovené lhůtě, bude dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. řádu. Předsedkyně senátu soudu prvního stupně dále ve výzvě upozornila na možnost písemně se vyjádřit k projednání dovolání v neveřejném zasedání podle § 265r odst. 1 písm. c) tr. řádu.

Na základě výzvy předsedkyně senátu soudu prvního stupně bylo dovolání obviněného prostřednictvím obhájkyně doplněno dne 7. 10. 2003 (č. l. 501). Obviněný v doplnění dovolání vyjádřil souhlas s projednáním dovolání v neveřejném zasedání a uvedl, že v průběhu řízení byla porušena ustanovení § 89 a § 104 a tr. řádu.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (265c tr. řádu) především zkoumal, zda jsou splněny podmínky přípustnosti dovolání podle § 265a tr. řádu. Podle tohoto ustanovení trestního řádu lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Přitom zjistil, že dovolání je přípustné a bylo podáno u příslušného soudu, který ve věci rozhodl v prvním stupni, a v zákonné lhůtě podle § 265e odst. 1 tr. řádu.

Nejvyšší soud se dále zabýval otázkou, zda dovolání obviněného J. V. splňuje náležitosti obsahu dovolání podle § 265f odst. 1 tr. řádu. Podle tohoto ustanovení musí být v dovolání vedle obecných náležitostí (§ 59 odst. 3 tr. řádu) podání uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, který výrok, a v jakém rozsahu i z jakých důvodů napadá a čeho se dovolatel domáhá, včetně konkrétního návrhu na rozhodnutí dovolacího soudu s odkazem na zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. řádu nebo § 265 odst. 2 tr. řádu, o které se dovolání opírá.

Nejvyšší soud České republiky zjistil, že dovolání obviněného J. V. nesplňuje náležitosti obsahu dovolání podle § 265f odst. 1 tr. řádu, neboť v něm není uvedeno zákonné ustanovení podle § 265b tr. řádu, o které se dovolání opírá. Je zřejmé, že předsedkyně senátu soudu prvního stupně postupovala v souladu s ustanovením § 265h odst. 1 tr. řádu, když vyzvala obhájkyni obviněného, aby ve stanovené lhůtě odstranila vady dovolání, a upozornila ji na možnost odmítnutí dovolání pro nesplnění náležitostí jeho obsahu. Ačkoliv bylo dovolání na č. l. 501 obhájkyní doplněno, je z tohoto doplnění zřejmé, že vytýkané nedostatky odstraněny nebyly a dovolání i nadále nesplňuje zákonem stanovené obsahové náležitosti podle § 265f odst. 1 tr. řádu.

Nejvyšší soud České republiky dovolání obviněného J. V. podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. řádu odmítl, neboť nesplňuje náležitosti obsahu dovolání. O dovolání rozhodl v neveřejném zasedání za splnění podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. října 2003

Předseda senátu:

JUDr. Jindřich Urbánek