5 Tdo 1176/2015
Datum rozhodnutí: 11.11.2015
Dotčené předpisy: § 21 odst. 1 tr. zákoník, § 348 odst. 1 bod 1 tr. zákoník, § 348 odst. 3 písm. c) tr. zákoník, § 254 odst. 2 bod 1 tr. zákoník, § 254 odst. 4 tr. zákoník5 Tdo 1176/2015-43

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 11. listopadu 2015 o dovolání, které podal obviněný S. S. , proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 4. 2015, sp. zn. 12 To 10/2015, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 4 T 7/2012, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu se dovolání obviněného S. S. o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 11. 2014, sp. zn. 4 T 7/2012, byl obviněný uznán vinným zvlášť závažným zločinem padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 348 odst. 1 alinea první, odst. 3 písm. c) tr. zákoníku a zločinem zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 2 alinea první, odst. 4 tr. zákoníku. Za tyto trestné činy a dále za zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku, který spáchal jako organizátor podle § 24 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, jímž byl uznán vinným rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov ze dne 27. 2. 2013, sp. zn. 1 T 163/2012, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 19. 6. 2013, sp. zn. 3 To 198/2013, mu byl podle § 348 odst. 3 a § 43 odst. 2 tr. zákoníku uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání sedmi roků, pro jehož výkon byl obviněný zařazen podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku do věznice s ostrahou. Současně byl tímto rozsudkem zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu Brno-venkov ze dne 27. 2. 2013, sp. zn. 1 T 163/2012, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 19. 6. 2013, sp. zn. 3 To 198/2013, zrušena byla i všechna další rozhodnutí na uvedený výrok o trestu obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo, pozbyla podkladu.

Proti citovanému rozsudku podal obviněný S. S. odvolání, o kterém rozhodl Vrchní soud v Praze tak, že podle § 258 odst. 1 písm. b), d) tr. řádu zrušil napadený rozsudek v celém rozsahu a podle § 259 odst. 3 tr. řádu ve věci nově rozhodl tak, že obviněného uznal vinným pokusem zvlášť závažného zločinu padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 21 odst. 1 a § 348 odst. 1 alinea první, odst. 3 písm. c) tr. zákoníku a pokusem zločinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 21 odst. 1 a § 254 odst. 2 alinea první, odst. 4 tr. zákoníku. Za uvedenou trestnou činnost a za sbíhající se zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku, který spáchal jako organizátor podle § 24 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, jímž byl uznán vinným rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov ze dne 27. 2. 2013, sp. zn. 1 T 163/2012, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 19. 6. 2013, sp. zn. 3 To 198/2013, byl podle § 348 odst. 3 a § 43 odst. 2 tr. zákoníku obviněnému uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání šesti let a šesti měsíců se zařazením do věznice s ostrahou podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku. Dále soud zrušil výrok o trestu vyslovený rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov ze dne 27. 2. 2013, sp. zn. 1 T 163/2012, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 19. 6. 2013, sp. zn. 3 To 198/2013, včetně obsahově navazujících rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo, pozbyla podkladu.

Uvedené trestné činnosti se měl obviněný dopustit ve stručnosti tím, že dne 28. 3. 2011 v P., s úmyslem způsobit škodu na majetku společníků obchodní společnosti ALTENERGIE DEVELOP s.r.o., R. H., P. Š., V. K. a M. V. převedením této společnosti na jím nastrčenou osobu J. V., kterého pod záminkou budoucího společného podnikání a smyšlenkou, že sám nemůže vystupovat jako společník či jednatel obchodní společnosti pod příslibem pravidelného finančního příjmu s tím, že zařídí potřebné náležitosti, jej přemluvil, aby se stal jediným společníkem a jednatelem obchodní společnosti ALTENERGIE DEVELOP s.r.o., podal u Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích dva návrhy na zápis nebo zápis změny údajů do obchodního rejstříku společně s písemnostmi nezbytnými pro dosažení tímto jednáním zamýšleného rozhodnutí soudu zapsat v oddílu C, vložce 27005, změny v osobách všech společníků a jednatelů společnosti ALTENERGIE DEVELOP s.r.o., a to:

- jednak návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku, jehož obsahem byl prezentován údajný návrh společnosti ALTENERGIE DEVELOP s.r.o., ze dne 18. 3. 2011, opatřený falešným podpisem M. H. na výmaz společníků R. H., P. Š., V. K., M. V. a na zápis jediného společníka J. V., obsahující ověření legalizaci, opatřenou falzem otisku kulatého razítka č. notářky v O., JUDr. V. A., jíž bylo v rozporu se skutečností tvrzeno, že pod běžným číslem ověřovací knihy bylo dne 18. 3. 2011 zapsáno H. J., notářskou tajemnicí jmenované notářky, ověření dosvědčující, že měl M. H. daného dne daný podpis v této notářské kanceláři uznat za vlastní, kdy jako přílohu tohoto návrhu soudu současně předložil v přesně nezjištěné době obstarané zfalšované listiny, jejichž obsahem měla být prezentována vůle všech společníků a jednatelů obchodní společnosti ALTENERGIE DEVELOP s.r.o., převést jejich obchodní podíly na osobu J. V., a to, s úmyslem jeho použití jako pravého, padělaný notářský zápis označený jako vyhotovený dne 14. 3. 2011 v O. JUDr. V. A., jehož obsahem bylo nepravdivě stvrzováno osvědčení požadovaných formalit a rozhodnutí mimořádné valné hromady údajně konané 14. 3. 2011 za účasti všech společníků, o schválení převodu obchodních podílů všech společníků na nabyvatele J. V., jeho podepsání daného R. H., kdy tento byl i opatřen falzem otisku kulatého razítka č. dané notářky a bylo tak prezentováno, že byl vyhotoven a sepsán touto notářkou a souhlasí s notářským zápisem uloženým ve sbírce notářských zápisů v dané notářské kanceláři, dále padělanou smlouvu o převodu obchodního podílu a podmínkách provedení transakce vyhotovenou údajně v Advokátní kanceláři H., J., F. a partneři, s.r.o., P., uzavřenou společníky dosavadními s J. V. dne 18. 3. 2011, s falešnými podpisy M. H., P. Š., V. K., M. V. a opatřenou ověřovací doložkou a otiskem padělaného razítka č. notářky v O. JUDr. V. A., jež měla být provedena H. J., notářskou tajemnicí této notářské kanceláře, o nepravdivých skutečnostech, že dne 18. 3. 2011 pod běžným číslem ověřovací knihy M. H., P. Š., V. K., M. V. a pod J. V. uznali své podpisy za vlastní,

- jednak návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku, evidovaný pod sp. zn. , , jehož obsahem byl prezentován údajný návrh obchodní společnosti ALTENERGIE DEVELOP s.r.o., ze dne 18. 3. 2011 na výmaz jednatelů M. H., a P. Š., se zánikem funkce dne 18. 3. 2011, a na zápis jediného jednatele J. V., se dnem vzniku funkce tentýž den, opatřený pravým podpisem J. V., jehož přílohu tvořila i písemnost označená jako rozhodnutí o odvolání a jmenování jednatele opatřená falzy podpisů jednatelů P. Š. a M. H.,

a v důsledku tohoto jednání obviněného S. S., kdy vědomě předložil i padělaný notářský zápis za účelem jeho použití jako pravého, došlo usnesením Krajského soudu Hradec Králové pobočky v Pardubicích ze dne 31. 3. 2011, sp. zn. , , k rozhodnutí o výmazu jednatelů M. H. a P. Š., k rozhodnutí o výmazu společníků R. H., P. Š., V. K., M. V., vše s datem zániku 18. 3. 2011 a současně k rozhodnutí o zápisu jednatele a jediného společníka J. V. od stejného data, přičemž těmito zápisy změn měla být jmenovaným společníkům obchodní společnosti ALTENERGIE DEVELOP s.r.o. způsobena škoda, představující hodnotu této společnosti (správně obchodních podílů), ve výši nejméně 48 100 000 Kč, avšak ke způsobení škody nedošlo, citované usnesení nenabylo právní moci, když včasným zásahem poškozených subjektů bylo dosaženo vydání nového rozhodnutí téhož soudu dne 27. 4. 2011 sp. zn. , , , , , jímž byly návrhy na zápis změn podané obviněným S. S., evidované pod sp. zn. , , , zamítnuty.

Rozsudek odvolacího soudu napadl obviněný dovoláním prostřednictvím svého obhájce Mgr. Lukáše Blažka, a to z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu. Svůj mimořádný opravný prostředek obviněný směřoval proti všem odsuzujícím výrokům napadeného rozhodnutí.

Obviněný se ohradil zejména proti závěru soudů nižších stupňů o vzniku škody v návaznosti na jednání popsané ve výrokové části napadeného rozsudku. Ohledně trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny upozornil na to, že v projednávaném případě nemohla být škoda způsobena zápisem změny v osobách společníků a jednatelů obchodní společnosti, neboť tento zápis nemá konstitutivní charakter. K převodu obchodních podílů došlo již na základě smlouvy samotné, předložení padělaných listin rejstříkovému soudu tak mohlo směřovat pouze ke změně stavu zápisu v obchodním rejstříku. Závěr soudů, že provedením zápisu změn v osobách společníků došlo ke škodě společníků ve výši hodnoty jejich obchodních podílů je tudíž podle dovolatele nesprávný.

K trestnému činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění obviněný vyjádřil své přesvědčení, že ustanovení § 254 tr. zákoníku je namířeno na zcela jiný typ jednání, přičemž i u tohoto trestného činu zdůraznil, že ani uvedení nepravdivých údajů v podkladech pro zápis do obchodního rejstříku nemůže mít za následek vznik škody ve výši hodnoty obchodní společnosti ALTENERGIE DEVELOP s.r.o.

Dále upozornil na vady v řízení před soudy nižších stupňů, jež měly mít za následek porušení práva obviněného na spravedlivý proces. Soudy se podle něj dostatečně nevypořádaly s námitkami obviněného a svá rozhodnutí řádně neodůvodnily. Dovolatel se pozastavil i nad právní kvalifikací svého jednání pouze jako pokusu trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Navrhl tedy s ohledem na vše uvedené, aby Nejvyšší soud napadený rozsudek zrušil a aby věc přikázal Vrchnímu soudu v Praze k novému projednání a rozhodnutí, nebo aby ve věci sám rozhodl a zprostil obviněného obžaloby.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněného S. S. obsahuje zákonné náležitosti a byly splněny i všechny formální podmínky pro konání dovolacího řízení v této věci, avšak není důvodné.

Předpokladem naplnění důvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu je, aby konkrétní dovolací námitka směřovala proti hmotněprávnímu posouzení těch skutkových zjištění, k nimž dospěly soudy ve věci rozhodující. K nesprávnému hmotněprávnímu posouzení skutku nebo k jinému nesprávnému hmotně právnímu posouzení může proto dojít pouze tehdy, byl-li skutek posouzen podle jiného ustanovení hmotného práva, tj. především trestního zákoníku, případně jiné normy upravující hmotné právo, než jaké na něj dopadalo. Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu tak může být naplněn pouze právní a nikoli skutkovou vadou, a to pouze tou, která má hmotněprávní charakter.

K trestnému činu padělání a pozměnění veřejné listiny lze na tomto místě připomenout, že veřejnou listinou je i tzv. ověřovací doložka notáře, která obsahuje údaje o ověření podpisu určité osoby na listině [§ 6, § 72 odst. 2, § 73 a § 74 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů], byť samotná listina, kde se nachází tato ověřovací doložka, nemá povahu veřejné listiny. Proto i padělání nebo pozměnění ověřovací doložky notáře na takové listině (pokud má ověřovat např. podpisy na kupní smlouvě o prodeji nemovité věci) a její užití jako pravé (např. v řízení u katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva k nemovitosti) lze posoudit jako trestný čin padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 tr. zákoníku. (Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2011, sp. zn. 6 Tdo 198/2011, uveřejněné pod č. T 1421 v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, svazek 79, který vydávalo Nakladatelství C. H. Beck, Praha 2011.)

Trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 2 alinea první, odst. 4 tr. zákoníku se dopustí ten, kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje v podkladech sloužících pro zápis do obchodního rejstříku a způsobí tím na cizím majetku škodu velkého rozsahu.

Stěžejním dovolacím argumentem obviněného je zpochybnění existence příčinné souvislosti mezi jeho žalovaným jednáním, konkrétně předložením padělaných listin se zfalšovanými notářskými doložkami rejstříkovému soudu, a vznikem škody ve výši hodnoty obchodních podílů jednotlivých společníků obchodní společnosti ALTENERGIE DEVELOP s.r.o.

Pokud toto své tvrzení obviněný podpořil námitkou, že zápis společníka společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku nemá konstitutivní, nýbrž pouze deklaratorní povahu, je nutné připustit její oprávněnost. Tento zápis má opravdu pouze deklaratorní povahu ke změně v osobách společníků při převodu obchodního podílu docházelo podle právní úpravy platné v rozhodné době skutečně okamžikem, kdy je platně a účinně uzavřena smlouva o převodu obchodního podílu, (což se však rovněž v daném případě neuskutečnilo s ohledem na podvodné jednání obviněného) a zápis v obchodním rejstříku pouze autoritativně stvrzuje již existující právní stav. (Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2009, sp. zn. 29 Cdo 4282/2008).

Tato skutečnost ale nemůže nijak zpochybnit správné právní posouzení jednání obviněného soudem druhého stupně, který neposoudil zjištěný skutek jako dokonané trestné činy s tím, že byly spáchány ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku. Pro trestní odpovědnost obviněného jako pachatele pokusu trestných činů padělání a pozměnění veřejné listiny a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění tudíž nemá výše uvedená povaha zápisu do obchodního rejstříku zásadní význam a není proto třeba se v tomto směru zabývat tím, že škodlivý následek na majetku společníků fakticky nevznikl. Naopak o správném právním posouzení svědčí zjištěné a ve výroku o vině podrobně popsané úkony, jež spočívaly ve vyhotovení nepravých listin včetně smluv o převodu obchodních podílů, část z nich byla opatřena falešným otiskem razítka jmenované notářky, a následně obviněný listiny předložil příslušnému soudu k provedení zápisu změn s cílem získat obchodní podíly stávajících společníků do majetku jím najaté spřízněné osoby. Pokud by se jednotliví poškození nedozvěděli po zveřejnění původně provedených změn v souladu s návrhy obviněného o protiprávním jednání, skutečně by došlo k majetkové újmě odpovídající hodnotě jednotlivých obchodních podílů. K účinku, který obviněný zamýšlel, tedy podvodně převést obchodní podíly jednotlivých společníků obchodní společnosti ALTENERGIE DEVELOP s.r.o. na jím ovládanou osobu J. V., však mohlo dojít až zápisem těchto změn do obchodního rejstříku a jejich zveřejněním. Až tímto okamžikem byly totiž tyto zásadní informace o jmenované obchodní společnosti týkající se osob jejích společníků účinné i vůči třetím osobám. V souladu s principem materiální publicity obsaženým v § 29 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, účinného do 31. 12. 2013, či v nové právní úpravě v § 8 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, účinném od 1. 1. 2014, resp. principem dobré víry v zapsané skutečnosti, se stav zápisu v obchodním rejstříku bude považovat za stav skutečný pro všechny, jimž není známo, že rejstříkový stav není v souladu se skutečným právním stavem, například pokud jsou zápisy neúplné či nepravdivé. Přitom objektem trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 2 alinea první tr. zákoníku je právě ochrana pravdivosti údajů zapsaných mj. v obchodním rejstříku. Z tohoto důvodu je nutné odmítnout úvahy obviněného o nepřiléhavém použití citovaného ustanovení trestního zákoníku, resp. znaku jeho kvalifikované skutkové podstaty spočívajícím ve způsobení škody velkého rozsahu. Samotná základní skutková podstata definovaná v odstavci 2 § 254 tr. zákoníku mj. sankcionuje osoby odpovědné za pravdivost údajů v podkladech sloužících pro zápis do vyjmenovaných rejstříků právnických osob, (v dané věci obchodního rejstříku), včetně zfalšování či jiného ovlivnění podkladů sloužících pro zápis do takového rejstříku. Právě takové jednání je obviněnému kladeno za vinu, přičemž skutková zjištění soudů odpovídají výsledkům provedeného dokazování v dané věci.

Zcela důvodně a správně proto soud druhého stupně napravil nesprávnost v právní kvalifikaci zjištěného jednání obviněného, neboť vzhledem k včasnému zásahu poškozených společníků změnil Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích svůj původní zápis podle návrhu obviněného ze dne 28. 3. 2011, a zamítl jej, tudíž nedošlo k provedení podvodně požadovaných změn. Ke způsobení škodlivého následku v podobě kvalifikačních znaků přísnějšího právního posouzení jak u zvlášť závažného zločinu padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 odst. 1 alinea první, odst. 3 písm. c) tr. zákoníku a u zločinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 2 alinea první, odst. 4 tr. zákoníku, zamýšleného obviněným tedy v důsledku uvedeného procesního postupu Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích nedošlo, tudíž oba trestné činy zůstaly ve stadiu pokusu ve smyslu § 21 odst. 1 tr. zákoníku.

Nad rámec dovolacího přezkumu lze navíc poukázat na to, že zákaz dvojího přičítání jedné a téže okolnosti ve smyslu § 31 odst. 3 tr. zákona (nyní § 39 odst. 4 tr. zákoníku) se uplatní pouze u skutkové podstaty jednoho a téhož trestného činu. Není proto vyloučeno, aby ke stejné okolnosti bylo přihlédnuto u dvou různých skutkových podstat trestných činů spáchaných v souběhu, není-li tu jiný důvod takový souběh vylučující (srov. stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2001, sp. zn. Tpjn 300/2000, publikované pod č. 14/2002 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, či rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 5. 1975, sp. zn. 6 To 9/76, publikovaný pod číslem 3/1976 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu).

Ostatní výhrady, které obviněný v rámci svého dovolání předložil, již nekorespondují s uplatněným důvodem dovolání, neboť jimi odvolatel vytkl především způsob, jakým soudy obou stupňů hodnotily provedené důkazy. Navíc jsou pouze opakováním argumentace, se kterou se vypořádal již soud druhého stupně v rámci řízení o řádném opravném prostředku. Konkrétně u naplnění subjektivní stránky se odvolací soud plně ztotožnil se závěry soudu prvního stupně, který na str. 27 a násl. svého rozsudku uvedl, že obviněný S. S. nepochybně vědom toho, že listiny jsou smyšlené a zfalšované, tyto nechal podepsat J. V. a poté je předložil obchodnímu rejstříku k provedení změn v zápise. Způsob provedení činu a veškeré úkony, jež předcházely samotnému podání obviněným jasně vypovídá o přímém úmyslu obviněného ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku.

Nebylo možné se zabývat námitkou obviněného o nedostatečném odůvodnění obou napadených rozhodnutí soudů nižších stupňů, neboť odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu nelze dovoláním napadnout (srov. § 265a odst. 4 tr. řádu.). Nad rámec dovolacího přezkumu je možné pouze konstatovat, že Nejvyšší soud považuje části odůvodnění jak rozsudku soudu prvního stupně tak i usnesení odvolacího soudu za dostatečné, srozumitelné a přesvědčivé odpovídající všem zákonným požadavkům ve smyslu § 125 odst. 1 tr. řádu. Z tohoto důvodu nelze akceptovat ani výhradu obviněného proti nesrozumitelnosti právního závěru odvolacího soudu ohledně kvalifikace jeho jednání pouze jako pokusu trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 21 odst. 1 a § 254 odst. 2 věta první, odst. 4 tr. zákoníku. Naprosto přiléhavě soud druhého stupně vyložil provedenou změnu v právním posouzení obou trestných činů na stranách 7 až 8 napadeného rozsudku. Důvodem byl již shora vysvětlený procesní postup obchodního rejstříku na základě upozornění stávajících vlastníků obchodních podílů v obchodní společnosti ALTENERGIE DEVELOP s.r.o., který vyústil v zamítnutí změn v zápise navrhovaných obviněným, v důsledku čehož reálně nenastal těžší následek předpokládaný v kvalifikovaných skutkových podstatách obou trestných činů.

Nejvyšší soud proto odmítl dovolání obviněného S. S. podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu jako zjevně neopodstatněné a učinil tak v neveřejném zasedání v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 11. listopadu 2015
JUDr. Blanka Roušalová předsedkyně senátu