5 Tdo 1162/2007
Datum rozhodnutí: 31.10.2007
Dotčené předpisy:
5 Tdo 1162/2007-II.

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 31. října 2007 v neveřejném zasedání ve věci dovolání obviněného P. G., roz. V., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2007, sp. zn. 7 To 509/2006, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 29 T 164/2004, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. s e obviněný P. G. b e r e d o v a z b y z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. ř.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 29. 3. 2005, sp. zn. 29 T 164/2004, byl obviněný P. G. uznán vinným dvěma trestnými činy podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. a dalším trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák. Za tyto trestné činy byl obviněnému P. G. uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 8 let, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 228 odst. 1 a § 229 odst. 2 tr. ř. bylo též rozhodnuto o nároku na náhradu škody.

Usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 10. 2007, sp. zn. 5 Tdo 1162/2007, bylo podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. v celém rozsahu zrušeno usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2007, sp. zn. 7 To 509/2006. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. byla současně zrušena také další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. bylo Městskému soudu v Praze přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Podle § 265l odst. 4 tr. ř., vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě.

Za této situace, pokud bylo zrušeno usnesení Městského soudu v Praze a tomuto soudu bylo přikázáno, aby věc obviněného P. G. v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, není rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 29. 3. 2005, sp. zn. 29 T 164/2004, na základě něhož obviněný vykonává nynější trest odnětí svobody v trvání osmi let, pravomocný. S ohledem na to je Nejvyšší soud povinen ve smyslu § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodnout o vazbě obviněného. Obviněný byl uznán vinným dvěma trestnými činy podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. a dalším trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., za které mu hrozí uložení trestu odnětí svobody na dvě léta až osm let. V této věci již Městský soud v Praze vydal dne 12. 12. 2006 na obviněného P. G., roz. V., podle § 69 odst. 1 tr. ř. příkaz k zatčení, neboť zde byla důvodná obava, že se obviněný vyhýbá trestnímu řízení a skrývá se, když se mu nedařilo doručovat písemnosti na žádnou z jím uvedených a soudem opatřených adres. Na základě tohoto příkazu k zatčení byl obviněný P. G. zatčen a poté usnesením tohoto soudu ze dne 3. 2. 2007, č. j. 7 To 509/2006-790, vzat do vazby. S přihlédnutím k této skutečnosti a po opětovném přezkoumání důvodů vazby u obviněného P. G. v dovolacím řízení dospěl Nejvyšší soud k závěru, že i v nynějším stadiu řízení jsou dány u obviněného důvody vazby podle § 67 písm. a) a c) tr. ř., neboť obviněnému se již ve stadiu řízení o odvolání opakovaně nedařilo doručovat předvolání k veřejnému zasedání, poněvadž se nezdržoval ve svém bydlišti a byl neznámého pobytu až do doby svého zatčení dne 2. 2. 2007. Vzhledem k tomu je plně odůvodněna obava, že by obviněný v případě propuštění na svobodu uprchl nebo se skrýval, aby se tak trestnímu stíhání, popř. uloženému trestu vyhnul [§ 67 písm. c) tr. ř.]. S ohledem na povahu a rozsah podvodné trestné činnosti, pro kterou je nyní souzen (tři trestné činy spáchané dvanácti dílčími skutky) a o jejímž spáchání nevznikají pochybnosti, jakož i s přihlédnutím k recidivě v oblasti majetkové trestné činnosti, jak vyplývá z provedeného dokazování před soudem prvního stupně, zejména z opisu rejstříku trestů, na nějž Nejvyšší soud pro stručnost odkazuje, je u něj dána i obava, že by v případě propuštění na svobodu opakoval majetkovou trestnou činnost stejné nebo obdobné povahy, zejména když na něho bylo zatím působeno jen krátkodobým nepodmíněným trestem odnětí svobody [§ 67 písm. c) tr. ř.]. S ohledem na tyto skutečnosti rozhodl Nejvyšší soud tak, že obviněného P. G. podle § 265l odst. 4 tr. ř. vzal do vazby z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. října 2007

Předseda senátu:

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D.