5 Tdo 113/2013
Datum rozhodnutí: 26.06.2013
Dotčené předpisy: § 265l odst. 4 tr. ř.5 Tdo 113/2013-II.-94

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 26. června 2013 o dovolání obviněného Ing. A. R. , a o dovolání nejvyššího státního zástupce podaném v neprospěch obviněného Ing. A. R. , proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 9 To 54/2012, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 51 T 11/2008, t a k t o :

Podle § 265 l odst. 4 tr. ř. se obviněný Ing. A. R. nebere do vazby.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 26. 6. 2013 dovolání obviněného Ing. A. R. a nejvyššího státního zástupce podaná proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 9 To 54/2012, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 51 T 11/2008, a rozhodl tak, že z podnětu dovolání obviněného Ing. A. R. a nejvyššího státního zástupce podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 9 To 54/2012. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil také další rozhodnutí na zrušené rozsudky obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265 l odst. 1 tr. ř. přikázal Vrchnímu soudu v Praze, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.
Obviněný Ing. A. R. v současné době vykonává ve věznici s dozorem trest odnětí svobody v trvání čtyř roků, který mu byl uložen uvedeným rozsudkem Vrchního soudu v Praze za pokus zvlášť závažného zločinu zneužití informace a postavení v obchodním styku podle § 21 odst. 1 k § 255 odst. 2, 4 tr. zákoníku. Jak již bylo uvedeno, rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 9 To 54/2012, byl Nejvyšším soudem zrušen v celém rozsahu.
Podle § 265 l odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Proto Nejvyšší soud rozhodl v souvislosti se shora uvedeným usnesením ve smyslu tohoto citovaného ustanovení současně o vazbě obviněného Ing. A. R.
Při zkoumání okolností významných pro rozhodnutí o vazbě obviněného Ing. A. R. Nejvyšší soud zjistil, že obviněný byl po celou dobu trestního stíhání na svobodě. Obviněný nastoupil do výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen v této trestní věci, dne 31. 12. 2012 a nyní se nachází ve výkonu tohoto trestu ve Věznici Všehrdy. Obviněný Ing. A. R. doposud nebyl soudně trestán.
S přihlédnutím k těmto zjištěním Nejvyšší soud v tomto stadiu trestního řízení nezjistil žádné konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly některý z důvodů vazby ve smyslu § 67 písm. a), b) nebo c) tr. ř., zvláště když obviněný Ing. A. R. nebyl v této trestní věci doposud nikdy vzat do vazby. Shora uvedené rozhodnutí odvolacího soudu bylo na základě dovolání jmenovaného obviněného a nejvyššího státního zástupce zrušeno podle § 265k odst. 1 tr. ř. Vzhledem ke všem těmto okolnostem dospěl Nejvyšší soud k závěru, že za současné situace, kdy je podle zákona třeba rozhodnout o vazbě obviněného, nejsou dány podmínky pro vzetí obviněného Ing. A. R. do vazby.
Z těchto důvodů Nejvyšší soud rozhodl, že se obviněný Ing. A. R. ve smyslu § 265l odst. 4 tr. ř. do vazby nebere.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. června 2013 Předseda senátu: Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D.