5 Tdo 111/2013
Datum rozhodnutí: 13.02.2013
Dotčené předpisy: § 256 odst. 1 písm. a) tr. zák., § 256 odst. 3 tr. zák.5 Tdo 111/2013-31

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu dne 13. 2. 2013 o dovolání obviněného Z. K. , proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2012, sp. zn. 10 To 284/2012, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 8 T 114/2011, t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. se zpětvzetí dovolání obviněného Z. K. b e r e n a v ě d o m í .

O d ů v o d n ě n í :


Obviněný Z. K. podal prostřednictvím obhájce Mgr. Daniela Tetzeliho z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2012, sp. zn. 10 To 284/2012, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Berouně ze dne 10. 5. 2012, sp. zn. 8 T 114/2011. Rozsudkem Okresního soudu v Berouně ze dne 10. 5. 2012, sp. zn. 8 T 114/2011, byl obviněný Z. K. uznán vinným trestným činem poškozování věřitele podle § 256 odst. 1 písm. a), odst. 3 trestního zákona (zák. č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen tr. zák ). Za tento trestný čin byl odsouzen podle § 256 odst. 3 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let. Podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák. mu byl výkon tohoto trestu podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 3 (tří) let. Podle § 53 odst. 1 tr. zák. mu byl uložen peněžitý trest ve výměře 200.000,- Kč. Podle § 54 odst. 3 tr. zák. byl obviněnému stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání 4 (čtyř) měsíců pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl peněžitý trest vykonán. Podle § 49 odst. 1, § 50 odst. 1 tr. zák. byl obviněnému uložen trest zákazu činnosti, a to zákaz výkonu funkce statutárního orgánu v obchodních společnostech na dobu 3 (tří) let.

Proti tomuto rozsudku podal odvolání obviněný Z. K.. Krajský soud v Praze projednal odvolání obviněného, které bylo podáno proti rozsudku Okresního soudu v Berouně ze dne 10. 5. 2012, sp. zn. 8 T 114/2011, a svým usnesení ze dne 31. 7. 2012, sp. zn. 10 To 284/2012, podle § 256 tr. ř. odvolání obviněného jako nedůvodné zamítl.

Proti tomuto usnesení ve spojení s citovaným rozsudkem Okresního soudu v Berouně podal obviněný Z. K. prostřednictvím svého obhájce Mgr. Daniela Tetzeliho dovolání. Následně však obviněný zaslal prostřednictvím svého obhájce Nejvyššímu soudu podání, které bylo dovolacímu soudu doručeno prostřednictvím datové schránky dne 1. 2. 2013, v němž sdělil, že toto své dovolání ze dne 30. 10. 2012 bere v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 265g odst. 1 tr. ř. osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě.

V daném případě prohlášení o zpětvzetí dovolání učinil obviněný, tedy osoba, která předmětné dovolání podala, v době, než se senát Nejvyššího soudu odebral k závěrečné poradě a způsobem zákonu odpovídajícím. V přípise uvedený projev vůle je výslovný, má formu předepsanou pro podání podle § 59 odst. 1 tr. ř. a byl podán Nejvyššímu soudu, který je příslušný o dovolání rozhodnout.

Protože ve věci nebyly zjištěny žádné zákonné překážky, které by bránily akceptovat zpětvzetí dovolání obviněného Z. K., bylo předsedou senátu podle § 265g odst. 2 tr. ř. rozhodnuto tak, že předmětné zpětvzetí dovolání bere na vědomí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 13. února 2013

Předseda senátu: Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D.