5 Tdo 1027/2006
Datum rozhodnutí: 06.09.2006
Dotčené předpisy:
5 Tdo 1027/2006 - I.

U S N E S E N ÍNejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 6. září 2006 v trestní věci obviněného R. N., vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 4 T 50/2005, v řízení o dovolání obviněného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 1. 2006, sp. zn. 11 To 471/2005, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný R. N., n e b e r e d o v a z b y .

O d ů v o d n ě n í

Obviněný R. N. podal prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 1. 2006, sp. zn. 11 To 471/2005, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Trutnově ze dne 21. 9. 2005, sp. zn. 4 T 50/2005.

Usnesením ze dne 6. 9. 2006, sp. zn. 5 Tdo 1027/2006, rozhodl Nejvyšší soud o podaném dovolání tak, že podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 1. 2006, sp. zn. 11 To 471/2005, a rozsudek Okresního soudu v Trutnově ze dne 21. 9. 2005, sp. zn. 4 T 50/2005. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil také další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu a podle § 265l odst. 1 tr. ř. Okresnímu soudu v Trutnově přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Vzhledem k tomu, že obviněný R. N. vykonává trest odnětí svobody, který mu byl uložen výše uvedeným rozsudkem Okresního soudu v Trutnově, bylo nutné po zrušení napadeného rozhodnutí rozhodnout o vazbě obviněného ve smyslu ustanovení § 265l odst. 4 tr. ř. (ve znění zákona č. 200/2002 Sb.).

Nejvyšší soud přitom dospěl k závěru, že v současném stadiu trestního řízení není u obviněného dána konkrétní skutečnost vzbuzující důvodnou obavu ve smyslu § 67 písm. a) až c) tr. ř., tedy že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo že by opakoval trestnou činnost, pro níž je stíhán. V dosavadním trestním řízení nebyl obviněný ve vazbě a v průběhu dovolacího řízení rovněž nenastala žádná skutečnost zakládající důvodnost vazby.

Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 265l odst. 4 tr. ř. tak, že se obviněný R. N. nebere do vazby.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 6. září 2006

Předsedkyně senátu:

JUDr. Blanka Roušalová