5 Nd 357/2000
Datum rozhodnutí: 26.10.2000
Dotčené předpisy:
5 Nd 357/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky, jako soud nadřízený, rozhodl ve věci řízení o opravném prostředku, který podala navrhovatelka J. P., proti rozhodnutí odpůrce České správy sociálního zabezpečení v Praze 5, Křížová 25 ze dne 19. 10. 1999, o plný invalidní důchod a částečný invalidní důchod, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc - řízení o opravném prostředku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 26 Ca 47/2000 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

Odůvodnění tohoto rozhodnutí s ohledem na splnění podmínek ustanovení § 169 odst. 2 o. s. ř. odpadá.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. října 2000

Předseda senátu:

JUDr. Jiří H o r á k