5 Nd 308/2000
Datum rozhodnutí: 07.09.2000
Dotčené předpisy:
5 Nd 308/2000

U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky, jako soud nadřízený, rozhodl ve věci řízení o opravném prostředku podaném navrhovatelkou A. Š., proti rozhodnutí odpůrce České správy sociálního zabezpečení v Praze 5, Křížová 25 ze dne 21. 6. 2000, č. j. 536 023 125/160, o plný invalidní důchod, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc - řízení o opravném prostředku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 143/2000 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

Odůvodnění tohoto rozhodnutí s ohledem na splnění podmínek ustanovení § 169 odst. 2 o. s. ř. odpadá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. září 2000

JUDr. Jiří H o r á k

předseda senátu