5 Nd 305/2000
Datum rozhodnutí: 26.09.2000
Dotčené předpisy:




5 Nd 305/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce JUDr. O. J. CSc., proti žalovanému Bytovému podniku v P., N. a. 2/1876, o uzavření dohody o vydání věci, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 13 C 121/92, o vyloučení soudce, t a k t o :

Soudce Nejvyššího soudu České republiky JUDr. J. P. je vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 28 Cdo 598/99.

O d ů v o d n ě n í :

Nálezem Ústavního soudu České republiky ze dne 17. 12. 1998 č. j. III.ÚS 200/98-34 byl zrušen rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. 1. 1998 č. j. 2 Cdon 1331/97-124, jímž bylo zamítnuto dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 6. 1996 č. j. 23 Co 214/96-111, kterým byla žalovanému uložena povinnost uzavřít se žalobcem dohodu o vydání věci. Důvodem zrušení uvedeného rozsudku byla skutečnost, že v předmětné věci rozvrhem práce Nejvyššího soudu stanovený senát rozhodoval v jiném než určeném složení". Ústavní soud v odůvodnění nálezu dále uvedl, že v nedodržení rozvrhem práce určeného složení senátu v předmětné věci spatřuje porušení základního práva na zákonného soudce podle článku 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod".

Věc je nyní vedena u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 28 Cdo 598/99 rejstříku občanskoprávního a obchodního kolegia.

Vzhledem k tomu, že JUDr. O. J., CSc. je podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu České republiky na období od 1. 1. do 31. 12. 2000 řídícím předsedou senátu 28 Cdo a je jako účastník řízení (žalobce) vyloučen z projednávání a rozhodování věci, podala dne 8. 3. 2000 předsedkyně Nejvyššího soudu České republiky návrh na delegaci této věci podle § 12 o. s. ř. per analogiam. V návrhu poukázala na to, že JUDr. O. J., CSc. byl několik let předsedou občanskoprávního a obchodního kolegia, působí v tomto kolegiu dosud jako předseda senátu a lze mít za to, že soudci tohoto kolegia by se mohli cítit podjatými při rozhodování jeho věci. Navrhla, aby příslušný senát trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky rozhodl, že věc bude přidělena některému ze senátů trestního kolegia Nejvyššího soudu k rozhodnutí o dovolání.

Nejvyšší soud České republiky rozhodl o tomto návrhu usnesením ze dne 27. 4. 2000 sp. zn. 3 Nd 91/2000 tak, že věc dovolání vedenou pod sp. zn. 28 Cdo 598/99 Nejvyššího soudu České republiky projedná a rozhodne senát trestního kolegia tohoto soudu. Usnesení nabylo právní moci dne 19. 5. 2000.

Věc byla poté předsedou trestního kolegia dne 15. 8. 2000 přidělena senátu, jehož předsedou je JUDr. J. P.

Předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky JUDr. J. P. oznámil dne 29. 8. 2000 předsedkyni Nejvyššího soudu České republiky podle § 15 odst. 1 o. s. ř. skutečnosti, pro které je vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 28 Cdo 598/99. Poukázal na to, že podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu České republiky pro rok 2000 je členem kárného senátu Nejvyššího soudu České republiky, jehož předsedou je JUDr. O. J., CSc., s nímž společně zasedá v kárném senátu, jehož činnost JUDr. O. J., CSc. řídí a přiděluje mu jednotlivé věci jako členu kárného senátu. Dále uvedl, že s JUDr. O. J., CSc. má běžné kolegiální styky, které jsou řadu let na dobré úrovni. Na základě uvedených skutečností má předseda senátu JUDr. J. P. za to, že je vyloučen z projednávání a rozhodování věci, neboť se zřetelem na jeho poměr k osobě žalobce (§ 14 odst. 1 o. s. ř.), lze mít pochybnosti o jeho nepodjatosti. Současně požádal předsedu trestního kolegia, aby věc byla přidělena jinému senátu Nejvyššího soudu České republiky k rozhodnutí podle § 16 odst. 1 o. s. ř.

Dne 1. 9. 2000 byla předmětná věc přidělena k rozhodnutí o vyloučení soudce Nejvyššího soudu České republiky jinému senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, účastníkům řízení nebo k jejich zástupcům lze mít pochybnosti o jejich nepodjatosti.

Podle § 16 odst. 1 o. s. ř. o tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

Podle článku 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon.

Soud je povinen z úřední povinnosti přihlížet k důvodům svého vyloučení v každém stadiu řízení. Jakmile se soudce dozví o okolnostech, pro které je vyloučen, je povinen to oznámit předsedovi soudu. V řízení může zatím učinit jen takové úkony, které nesnesou odkladu (§ 15 odst. 1 o. s. ř.). Také účastníci mají právo vyjádřit se o osobách soudců; skutečnosti, pro které je soudce vyloučen, jsou povinni sdělit neprodleně (§ 15 odst. 2 o. s. ř.). Vyloučení soudce nastává ze zákona, jsou-li tu důvody vyloučení, nikoli až výrokem nadřízeného soudu, resp. jiného senátu Nejvyššího soudu.

Rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 o. s. ř. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci s tím, že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Vzhledem k tomu lze soudce vyloučit z projednávání a rozhodování věci jen výjimečně a ze závažných důvodů, které soudci brání věc projednat a rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě. Pokud skutečnost, že JUDr. O. J., CSc., je vyloučen z projednávání a rozhodování věci, se stala důvodem, pro který předsedkyně Nejvyššího soudu navrhla delegaci věci některému senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu a Nejvyšší soud návrhu na delegaci vyhověl svým usnesením ze dne 27. 4. 2000 sp. zn. 3 Nd 91/2000, je nepochybně třeba uvedený názor respektovat nejen ve vztahu k soudcům občanskoprávního a obchodního kolegia, ale také ve vztahu k soudcům trestního kolegia, kteří se s JUDr. O. J., CSc. stýkají, neboť soudci trestního kolegia také rozhodují věci občanskoprávní agendy, a proto mohou např. v rámci konzultací přijít do bližšího vztahu se jmenovaným soudcem, a z tohoto důvodu by se mohli ve věci cítit podjati obdobně jako soudci občanskoprávního a obchodního kolegia.

V této věci však soudce JUDr. J. P. poukazuje na takové okolnosti vztahu k žalobci, které svou povahou lze označit za poměr k účastníkovi" ve smyslu § 14 odst. 1 o. s. ř.

Nejvyšší soud České republiky proto podle § 16 odst. 1 věta druhá o. s. ř. rozhodl, že soudce Nejvyššího soudu České republiky JUDr. J. P. je vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 28 Cdo 598/99.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

V Brně dne 26. září 2000



Předseda senátu:

JUDr. Jindřich Urbánek