5 Nd 299/2000
Datum rozhodnutí: 29.08.2000
Dotčené předpisy:
5 Nd 299/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky, jako soud nadřízený, rozhodl v právní věci navrhovatelky B. H., proti odpůrci České správě sociálního zabezpečení v Praze 5, Křížová 25, o plný invalidní důchod, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 22 Ca 28/98 a u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. 2 Cao 99/2000, o námitce podjatosti soudců Vrchního soudu v Olomouci t a k t o:

Soudci Vrchního soudu v Olomouci JUDr. L. V., JUDr. V. N. a JUDr. M. T. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u téhož soudu pod sp. zn. 2 Cao 99/2000.

O d ů v o d n ě n í :

V rámci odvolacího řízení u Vrchního soudu v Olomouci ve věci sp. zn. 2 Cao 101/2000 vznesla navrhovatelka dne 27. 7. 2000 námitku podjatosti proti celému odvolacímu senátu, kterou spatřuje v tom, že nesprávně rozhodl ve věci 2 Cao 100/2000, přičemž soudci JUDr. V. N. a JUDr. M. T. rozhodovali i ve věci jejího otce. Navrhovatelka rovněž konstatovala, že tento senát nechce v žádných věcech.

K námitce podjatosti se písemně vyjádřili soudci Vrchního soudu v Olomouci JUDr. L. V., JUDr. V. N. a JUDr. M. T., kteří podle rozvrhu práce mají ve stejném personálním složení rozhodovat jak ve věci sp. zn. 2 Cao 101/2000, tak i ve věci sp. zn. 2 Cao 99/2000, ve kterých je účastníkem řízení navrhovatelka. Jmenovaní shodně uvedli, že k účastníkům řízení, zástupci navrhovatelky a k právní věci účastníků nemají žádný vztah.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům lze mít pochybnost o jejich nepodjatosti.

V daném případě bylo zjištěno, že nejsou dány žádné zákonem stanovené skutečnosti, které by vzbuzovaly pochybnosti o nepodjatosti jmenovaných soudců. Takové skutečnosti neuvádí ani navrhovatelka. Její výtky, že tito soudci rozhodli nesprávně v jiné její věci případně, že dva ze soudců rozhodovali ve věci jejího otce, nemohou být důvodem pro jejich vyloučení z projednávání a rozhodování této věci.

Nejvyšší soud proto podle § 16 odst. 1 o. s. ř. rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. srpna 2000

Předseda senátu:

JUDr. Jiří H o r á k