5 Nd 298/2000
Datum rozhodnutí: 24.08.2000
Dotčené předpisy:
5 Nd 298/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený rozhodl ve věci žalobce L. K. proti žalované České správě sociálního zabezpečení v Praze 5, Křížová 25, o zastavení výplaty částečného invalidního důchodu, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 17 Ca 107/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 17 Ca 107/2000 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Plzni.

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. srpna 2000Předseda senátu:

JUDr. Jindřich Urbánek