5 Nd 288/2000
Datum rozhodnutí: 06.09.2000
Dotčené předpisy:
5 Nd 288/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený ve věci navrhovatelky Mgr. M. S., proti odpůrci P. S., o návrhu na rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 57 C 153/2000, rozhodl o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc navrhovatelky Mgr. M. S., proti odpůrci P. S., o návrhu na rozvod manželství, vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 57 C 153/2000, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Kladně.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. září 2000

JUDr. František P ú r y

předseda senátu