5 Nd 287/2000
Datum rozhodnutí: 29.08.2000
Dotčené předpisy:
5 Nd 287/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky, jako soud nadřízený, rozhodl ve věci řízení o opravném prostředku podaném navrhovatelem Státní meliorační správou se sídlem Brno, Hlinky 60, proti rozhodnutí odpůrce Okresního úřadu v Mladé Boleslavi, Pozemkového úřadu, se sídlem Mladá Boleslav, Bělská 151, ze dne 17. 4. 2000, č. j. 6862-RPÚ 1283/92/Ný 2000 jímž bylo rozhodnuto o vlastnictví k pozemkům, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc - řízení o opravném prostředku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 30 Ca 230/2000 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Praze.

Odůvodnění tohoto usnesení s ohledem na splnění podmínek ustanovení § 169 odst. 2 o. s. ř. odpadá.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. srpna 2000Předseda senátu:

JUDr. Jiří H o r á k