5 Nd 273/2000
Datum rozhodnutí: 06.09.2000
Dotčené předpisy:
5 Nd 273/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený ve věci navrhovatelky J. G. proti odpůrci České správě sociálního zabezpečení se sídlem v Praze 5, ul. Křížová č. 25, o přezkoumání rozhodnutí odpůrce ze dne 12. 1. 2000, č. j. 506 113 338/160, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 86/2000, rozhodl o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc navrhovatelky J. G., proti odpůrci České správě sociálního zabezpečení se sídlem v Praze 5, ul. Křížová č. 25, o přezkoumání rozhodnutí odpůrce ze dne 12. 1. 2000, č. j. 506 113 338/160, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 86/2000, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. září 2000

JUDr. František P ú r y

předseda senátu