5 Nd 272/2000
Datum rozhodnutí: 10.08.2000
Dotčené předpisy:
5 Nd 272/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl o vyloučení soudkyně v právní věci navrhovatele Ing. J. N., zastoupeného JUDr. Z. D. advokátem, proti odpůrci Českému úřadu bezpečnosti práce, se sídlem Praha 1, Ve Smečkách 29, o ochranu osobnosti, vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 188/2000, t a k t o :

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. N. Ž. je vyloučena z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 188/2000.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze předložil Nejvyššímu soudu spis Městského soudu v Praze sp. zn. 31 C 210/93 k rozhodnutí podle § 16 odst. 1 o. s. ř., neboť soudkyně tohoto soudu JUDr. N. Ž. , která má podle rozvrhu práce tuto věc v odvolacím řízení v senátě projednat, ve smyslu § 15 odst. 1 tr. ř. sdělila, že v dané věci působila v rozhodující části řízení u soudu prvního stupně, kde provedla důkazy výslechem účastníků. Proto má zato, že ve smyslu § 14 odst. 2 o. s. ř. je vyloučena z projednávání a rozhodování o odvolání přesto, že k účastníkům řízení ani k jejich zástupcům nemá žádný vztah a nemá žádný zájem na výsledku řízení.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům lze mít pochybnost o jejich nepodjatosti. Podle § 14 odst. 2 o. s. ř. u soudu vyššího stupně jsou vyloučeni i soudci, kteří rozhodovali u soudu nižšího stupně a naopak. Totéž platí, jde-li o rozhodování o dovolání.

Nejvyšší soud ze spisu ověřil, že jmenovaná soudkyně se podílela ve věci na řízení u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 31 C 210/93, který rozhodoval jako soud prvého stupně, jak konstatuje ve svém sdělení. V důsledku toho je JUDr. N. Ž. vyloučena ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 o. s. ř. z projednávání a rozhodování odvolání v této věci.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. srpna 2000Předseda senátu:

JUDr. Jiří H o r á k