5 Nd 271/2000
Datum rozhodnutí: 16.08.2000
Dotčené předpisy:
5 Nd 271/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř. v právní věci žalobce Ing. J. P., proti žalovanému INTERBANKA, a. s., se sídlem P., o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 97/98, o námitce podjatosti vznesené žalobcem

vůči soudkyním Vrchního soudu v Praze JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř.,t a k t o :

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř. nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 45/2000.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce Ing. J. P. vznesl námitku podjatosti podáním došlým Vrchnímu soudu v Praze dne 12. 6. 2000 vůči soudkyním Vrchního soudu v Praze JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř., které mají rozhodovat o jeho odvolání ve věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 45/2000.

Žalobce uvedl, že má důvodně za to, že tyto soudkyně mohou být při rozhodování věci ovlivněny štvavou kampaní, která byla a do jisté míry je ještě stále vedena proti žalobci v médiích a v bezpečnostních složkách České republiky na podkladě dílem nepravdivých a dílem zkreslených informací. Jde mimo jiné o informace z pořadu České televize, vysílaného dne 2. 4. 1996 a dne 3. 4. 1996 opakovaně na ČT , dále o informace z článku Mladé fronty Dnes ze dne 24. 1. 1996, informace šířené bezpečnostní agenturou M. (ve spolupráci z osobami na straně žalovaného v předmětné věci - Ing. T., Ing. V., Ing. E. a dalšími) v úzké návaznosti na případ vedený u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 10 T 13/96. Žalobce poukazuje na to, že v posledních letech se informace z uvedených relací objevovaly v rozhodnutích příslušných orgánů včetně soudů různých stupňů mimo jiné i v souvislosti s I. B., a. s. a jejími jednotlivými funkcionáři. Žalobce dále uvedl, že pokud jde o poslední informace týkající se věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 10 T 13/96, Vrchní soud v Praze zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 4. 12. 1998 v celém rozsahu a nařídil, aby věc byla znovu projednána. Poukázal na podmínky nestrannosti soudu a v závěru své námitky dodal, že pokud se média, peněžní ústav, jiné osoby atd. snaží soudce ovlivnit, rozhodně musí očekávat vyvolání reakcí na tzv. druhé straně".

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Z. F. se k námitce podjatosti vyjádřila tak, že nemá žádný osobní vztah k věci, k účastníkům ani k zástupkyni žalovaného a nejsou jí známy žádné skutečnosti, které by ji vylučovaly z projednávání a rozhodování této věci. Osoby, které žalobce označil ve svém podání ze dne 10. 6. 2000, vůbec nezná.

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. L. Ř. ve svém vyjádření uvedla, že k věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům nemá žádný osobní vztah a ve věci nebyla nikým ovlivňována. Informace a osoby zmiňované žalobcem v jeho podání jí nejsou známy a z hlediska jejího postavení soudce vylučuje jakoukoli možnost případného ovlivnění.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 o. s. ř. projednal vznesenou námitku podjatosti, a zjistil, že není důvodná.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům lze mít pochybnosti o jejich nepodjatosti.

V posuzované věci však žádný z těchto důvodů podjatosti zjištěn nebyl. Nejvyšší soud nezjistil namítané důvody vyloučení a ani soudkyně, vůči nimž námitka podjatosti směřuje, se necítí být podjatými a nejsou jim známy žádné skutečnosti, pro které by byly vyloučeny z projednávání a rozhodování věci.

Rozhodnutí o tom, že soudce je vyloučen z projednávání a rozhodování věci podle § 14 odst. 1 o. s. ř., představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). S přihlédnutím k této ústavní zásadě lze vyloučit soudce z projednávání a rozhodování věci jen výjimečně, ze skutečně závažných důvodů, uvedených v zákoně, které soudci brání rozhodovat v souladu se zákonem nestranně a spravedlivě.

Nejvyšší soud České republiky neshledal námitku podjatosti důvodnou, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. srpna 2000

Předseda senátu:

JUDr. Jindřich Urbánek