5 Nd 258/2000
Datum rozhodnutí: 18.07.2000
Dotčené předpisy:
5 Nd 258/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený rozhodl ve věci žalobce SD - LSNS, proti žalovanému Městu Břeclav se sídlem nám. T. G. Masaryka 10, Břeclav o určení neplatnosti právního úkonu a o vydání věci, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 628/96, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 628/96 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 10.

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. července 2000Předseda senátu:

JUDr. Jindřich U r b á n e k