5 Nd 246/2000
Datum rozhodnutí: 12.07.2000
Dotčené předpisy:
5 Nd 246/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený ve věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. D 2674/99 v řízení o dědictví po V. V., zemřelém dne 8. 9. 1999, rozhodl o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc - řízení o dědictví po V. V., zemřelém dne 8. 9. 1999, vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. D 2674/99, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Mostě.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. července 2000

JUDr. František P ú r y

předseda senátu