5 Nd 245/2000
Datum rozhodnutí: 18.07.2000
Dotčené předpisy:
5 Nd 245/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky, jako soud nadřízený, rozhodl v právní věci žalobce B. V., proti žalovaným: 1/ Krajskému soudu v Praze, se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5, 2/ Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 5, se sídlem tamtéž, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 113/98 a u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 205/99, o námitce podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze t a k t o :

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. N. Ž., JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř. nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u téhož soudu pod sp. zn. 1 Co 205/99.

O d ů v o d n ě n í :

V rámci odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 9. 1999, č. j. 37 C 113/98-15 vznesl žalobce dne 6. 12. 1999 námitku podjatosti ohledně všech soudců Vrchního soudu v Praze. Požadoval jejich vyloučení s tím, aby ve věci rozhodoval Vrchní soud v Olomouci.

Nejvyšší soud o této námitce rozhodl usnesením ze dne 2. 2. 2000, č. j. 5 Nd 35/2000-25 tak, že soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. N. Ž., JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř. nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u téhož soudu pod sp. zn. 1 Co 205/99.

Dalším podáním ze dne 5. 3. 2000 vznesl žalobce další námitku podjatosti s tím, že s ohledem na přípis Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 2. 2000 pod sp. zn. 1 Co 108/99 a následně doložený přípisem ze dne 29. 2. 2000 vyvstala nová skutečnost, která vylučuje soudce Vrchního soudu v Praze, a to JUDr. F. a spol. Tvrdí, že je dán zájem na věci ze strany uvedeného senátu vrchního soudu s ohledem na jeho postup ve věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 16 C 82/96. Proto nelze očekávat nezaujaté rozhodování. Podle názoru žalobce je postup Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 a Krajského soudu v Praze odvislý od koordinovaného postupu bývalého předsedy Krajského soudu v Praze JUDr. K. Rovněž konstatuje, že ze strany jmenovaných soudkyň došlo k bezprecedenčnímu překroucení věci, zneužití prodlužování řízení v jeho rehabilitační věci, a to za součinnosti vedení Krajského soudu v Praze, Ministerstva spravedlnosti ČR a tehdejší Krajské prokuratury v Praze. Žalobce také zdůrazňuje, že na soudce Vrchního soudu v Praze učinil podnět podle § 158 tr. ř.

K námitce podjatosti se opět písemně vyjádřily soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. N. Ž., JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř., které mají podle rozvrhu práce v senátě projednat a rozhodnout o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 9. 1999, č. j. 37 C 113/98-15. Jmenované soudkyně shodně uvedly, že k věci ani k účastníkům nemají žádný vztah. Žalobce znají jen jako účastníka řízení v jiných věcech. Také zdůraznily, že okolnost podání trestního oznámení žalobcem je bez vlivu na jejich nestranný přístup k rozhodování věci.

Dále je nutno připomenout, že podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům lze mít pochybnost o jejich nepodjatosti.

V daném případě bylo zjištěno, že soudkyně JUDr. N. Ž., JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř. nemají přímý právní zájem na projednávané věci. Nejsou účastníky řízení na straně žalobce či žalovaných. Nebudou rozhodnutím soudu dotčeny na svých právech a nebylo zjištěno ani to, že by o věci získaly poznatky jiným způsobem než z dokazování (ve věci nevystupovaly jako svědkyně). Nebyl zjištěn také příbuzenský poměr či obdobný poměr k účastníkům řízení, ve věci nerozhodovaly u soudu nižšího stupně. Žalobcem udávané důvody podjatosti proto nebyly Nejvyšším soudem shledány relevantními. Takovými důvody nejsou ani jeho námitky ohledně jejich údajně chybného postupu a rozhodování v jiné jeho věci a okolnost, že na soudce Vrchního soudu v Praze podal trestní oznámení.

Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 14 odst. 1 a § 16 odst. 1 o. s. ř. tak, že výše uvedené soudkyně nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování předmětné věci.Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. července 2000Předseda senátu:

JUDr. Jiří H o r á k