5 Nd 244/2000
Datum rozhodnutí: 13.07.2000
Dotčené předpisy:
5 Nd 244/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl jako soud nadřízený ve věci řízení o opravném prostředku podaném navrhovatelem V. H., proti rozhodnutí odpůrce České správy sociálního zabezpečení v Praze 5, Křížová 25 ze dne 28. 2. 2000, č. j. 6907249459/160, jímž byl navrhovateli odňat plný invalidní důchod, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc - řízení o opravném prostředku vedeném pod sp. zn. 30 Ca 86/2000 u Městského soudu v Praze se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

U Městského soudu v Praze jako soudu příslušného je pod sp. zn. 30 Ca 86/2000 vedeno řízení o opravném prostředku podaném navrhovatelem proti rozhodnutí odpůrce ze dne 28. 2. 2000, č. j. 6907249459/160, jímž byl navrhovateli odňat plný invalidní důchod.

Městský soud v Praze navrhl, aby s ohledem na bydliště navrhovatele, jeho poslední pracoviště na území České republiky i okolnost, že zdravotní stav navrhovatele pro potřeby správního řízení byl posouzen posudkovým lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení v Ostravě, byla věc z důvodu vhodnosti přikázána k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

Nejvyšší soud zjistil, že oba účastníci byli poučeni soudem v přípise na č. l. 5 ze dne 18. 5. 2000 o delegaci věci a byli vyzváni podle § 101 odst. 3 o. s. ř., aby se vyjádřili k postupu řízení s tím, že pokud se nevyjádří ve lhůtě 15 dnů, bude mít soud za to, že s delegací věci ke Krajskému soudu v Ostravě souhlasí. Účastníci se na výzvu soudu nevyjádřili a dali tím najevo, že nemají námitky proti delegaci vhodné podle § 12 odst. 2 o. s. ř.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu než místně příslušnému též z důvodu vhodnosti.

V dané věci se jeví vhodným, zejména s ohledem na bydliště navrhovatele a tím i hospodárnost řízení, aby věc projednal a rozhodl Krajský soud v Ostravě.

Nejvyšší soud proto jako soud nejblíže společně nadřízený oběma soudům rozhodl podle § 12 odst. 2 a 3 o. s. ř. tak, že věc přikázal k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. července 2000Předseda senátu:

JUDr. Jindřich U r b á n e k