5 Nd 235/2000
Datum rozhodnutí: 29.06.2000
Dotčené předpisy:
5 Nd 235/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky, jako soud nadřízený, rozhodl ve věci řízení o dědictví po A. S., zemřelé dne 30. 1. 2000, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 2 D 469/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti t a k t o :

Věc - řízení o dědictví po A. S., zemřelé dne 30. 1. 2000, vedená u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 2 D 469/2000 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Pardubicích.

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. června 2000

Předseda senátu:

JUDr. Jiří H o r á k