5 Nd 222/2000
Datum rozhodnutí: 29.06.2000
Dotčené předpisy:
5 Nd 222/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený ve věci navrhovatelů D. a A. P., proti odpůrci Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o., se sídlem v Praze 4, Na Pankráci č. 56, o zaplacení částky 157 296,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 25 C 115/98,

rozhodl o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc navrhovatelů D. a A. P., proti odpůrci Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o., se sídlem v Praze 4, Na Pankráci č. 56, o zaplacení částky 157 296,- Kč, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 25 C 115/98, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Opavě.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. června 2000

JUDr. František P ú r y

předseda senátu