5 Nd 209/2000
Datum rozhodnutí: 13.06.2000
Dotčené předpisy:
5 Nd 209/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatelky M. B., proti odpůrci K. ú. v B., o přezkoumání rozhodnutí K. ú. v B. ze dne 15. 3. 2000 č. j. 910-V12-691/99, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Určuje se, že opravný prostředek navrhovatelky proti rozhodnutí odpůrce ze dne 15. 3. 2000 č. j. 910-V12-691/99 projedná a rozhodne o něm Krajský soud v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně předložil dne 5. 6. 2000 Nejvyššímu soudu spis Krajského soudu v Brně sp. zn. 35 Ca 32/2000 včetně připojeného spisu K. ú. v B. sp.zn. 910-V12-691/99 k rozhodnutí o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., neboť podmínky místní příslušnosti soudu ve smyslu § 246a odst. 2 a § 85 odst. 1 o. s. ř. chybějí.

Ze spisu vyplývá, že navrhovatelka nemá bydliště na území České republiky ani se zde nezdržuje. Trvalé bydliště má v B. ve SRN, kde se také zdržuje.

Podle § 246 odst. 1 a § 246a odst. 2 o. s. ř. je v řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí správního orgánu věcně příslušný krajský soud a místně příslušným ten soud, v jehož obvodu je obecný soud navrhovatele (§ 85 odst. 1 o. s. ř.), jímž je ten soud, v jehož obvodu má občan bydliště nebo v jehož obvodu se zdržuje.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. platí, že jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud shledal, že v posuzované věci je dána pravomoc soudů České republiky a chybějí podmínky místní příslušnosti soudu. Proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že příslušným k projednání a rozhodnutí opravného prostředku navrhovatelky proti rozhodnutí odpůrce je Krajský soud v Brně. Při určení místně příslušného soudu přihlédl k tomu, aby věc rozhodoval ten soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, jehož rozhodnutí má být přezkoumáváno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. června 2000

Předseda senátu:

JUDr. Jindřich U r b á n e k