5 Nd 181/2000
Datum rozhodnutí: 29.06.2000
Dotčené předpisy:
5 Nd 181/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený ve věci navrhovatelky nezl. T. K., zastoupené opatrovníkem Obvodním úřadem městské části Praha 10, Vršovická č. 68, proti odpůrci Ing. P. T., o návrhu na určení otcovství a úhradu osobních potřeb, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 31 C 27/2000,

rozhodl o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc navrhovatelky nezl. T. K., zastoupené opatrovníkem Obvodním úřadem městské části Praha 10, proti odpůrci Ing. P. T., o návrhu na určení otcovství a úhradu osobních potřeb, vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 31 C 27/2000, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 10.

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem na zahájení řízení ze dne 4. 2. 2000 se navrhovatelka zastoupená opatrovníkem domáhá vydání rozsudku o určení, že odpůrce je jejím otcem, a dalších souvisejících nároků. Návrh byl podán k Městskému soudu v Brně, jakožto soudu místně příslušnému, neboť v jeho obvodu má bydliště odpůrce. Věc je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 31 C 27/2000 a zatím v ní neproběhlo jednání.

Navrhovatelka současně požádala Městský soud v Brně o přenesení příslušnosti k Obvodnímu soudu pro Prahu 10". V odůvodnění této žádosti se zdůrazňuje, že navrhovatelka je dítětem předčasně narozeným a vyžadujícím zvýšenou a trvalou péči matky, která je na mateřské dovolené. Protože matka by s dítětem musela dojíždět na jednání do Brna a následně i ke znalci při nařízení krevní zkoušky, navrhuje se přenesení příslušnosti podle bydliště dítěte".

S uvedeným návrhem na delegaci se ztotožnila i matka navrhovatelky MUDr. A. K., která ve svém vyjádření zopakovala již výše uvedené důvody.

Odpůrce vyjádřil nesouhlas s návrhem na delegaci k soudu do Prahy, protože podle jeho názoru nejsou splněny podmínky pro použití výjimečného ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., a to jak z hlediska možného hospodárnějšího a rychlejšího rozhodnutí, tak ani s ohledem na spolehlivější a důkladnější projednání po skutkové stránce. Jak dále odpůrce uvedl, v očekávaném sporu nebude nezletilá navrhovatelka vyslechnuta a může být případně zastoupena opatrovníkem se sídlem v Brně. Pokud matka navrhovatelky bude vyslechnuta jako svědkyně nebo vstoupí do řízení jako vedlejší účastník, domnívá se odpůrce, že náklady na účast řízení by byly u ní přibližně stejné jako u něj. Odpůrce navíc hodlá v průběhu sporu navrhnout svědky, kteří mají vesměs bydliště v obvodu Městského soudu v Brně, a tím by byly náklady na jejich výslech výrazně vyšší, jestliže by se měli dostavit k Obvodnímu soudu pro Prahu 10. Odpůrce dále poukázal na zásadu rovnosti vyplývající z Ústavy České republiky a z Listiny základních práv a svobod, která mu zaručuje rovné postavení i z hlediska očekávaných nákladů řízení. Pokud jde o skutkovou stránku věci, je si odpůrce vědom nutnosti hematologické expertízy krevních skupinových systémů, ale toto dokazování bude prováděno nejdříve poté, co navrhovatelka dosáhne alespoň 1 roku věku. Odpůrce nesouhlasí s důvody uvedenými v návrhu na delegaci, přičemž podle jeho názoru důkaz spočívající v uvedené expertíze je stejně nákladný a objektivní, ať již bude prováděn před Městským soudem v Brně nebo před Obvodním soudem pro Prahu 10. Odpůrce vyslovil i obavu z možné nežádoucí ingerence otce MUDr. A. K. (matky navrhovatelky) v případě projednání věci u Obvodního soudu pro Prahu 10. Závěrem odpůrce poukázal na ustanovení čl. 38 odst. 1 alinea 1 Listiny základních práv a svobod, podle něhož nesmí být účastníku řízení zákonný soudce odňat", přičemž obdobnou záruku obsahuje i zákon o soudech a soudcích. Ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představuje výjimku z citované ústavní zásady a jako výjimku je třeba ji podle názoru odpůrce posuzovat výhradně restriktivním způsobem.

Nejvyšší soud České republiky jako soud společně nadřízený Městskému soudu v Brně a Obvodnímu soudu pro Prahu 10, jemuž je věc navrhována k projednání, ve smyslu § 12 odst. 3 o. s. ř. uvedený návrh nezl. T. K. projednal a zjistil, že je důvodný. Je nepochybné, že soudem věcně a místně příslušným projednat žalobu navrhovatelky je Městský soud v Brně (§ 9 odst. 1, § 84 a § 85 odst. 1 o. s. ř.), u kterého se dosud řízení vedlo, tj. soud s působností okresního soudu, v jehož obvodu má bydliště odpůrce.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé, ovšem musí odůvodnit závěr, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji. Přihlédnout lze i k mimořádným poměrům účastníka řízení, jejichž uvážení nebude na úkor postavení dalších účastníků.

Za výše uvedeného stavu, zejména s přihlédnutím k závažností důvodů uváděných shodně navrhovatelkou a její matkou, je vhodné, aby věc namísto místně příslušného soudu projednal a rozhodl Obvodní soud pro Prahu 10, jak se toho domáhá navrhovatelka, která nyní bydlí v obvodu tohoto soudu a její matka o ni musí vzhledem k věku celodenně pečovat. Nelze přehlédnout ani sociální situaci matky navrhovatelky, která je na mateřské dovolené a není výdělečně činná. Přitom v řízení přichází v úvahu i její výslech před soudem, ať již jako vedlejšího účastníka řízení (§ 93, § 131 o. s. ř.), nebo jako svědka (§ 126 o. s. ř.). Podstatné ovšem je, že s ohledem na charakter projednávané věci bude pro rozhodnutí soudu stěžejním důkazem znalecké zkoumání, zejména z oboru hematologie. Proto se bude muset navrhovatelka podrobit krevní zkoušce a nelze vyloučit ani potřebu jejího opakování nebo nutnost podání znaleckého posudku i z jiného oboru. S ohledem na věk navrhovatelky a zejména na to, že je odkázána na celodenní péči své matky, považuje Nejvyšší soud za nezbytné, aby uvedené dokazování probíhalo u soudu, v jehož obvodu má navrhovatelka bydliště. Navíc v tomto obvodu má sídlo i dosavadní opatrovník navrhovatelky.

V posuzované věci má význam i skutečnost, že s rozhodováním o určení otcovství je obligatorně spojeno řízení o výchově a výživě nezletilé navrhovatelky (§ 113 odst. 2 o. s. ř.). Kdyby ovšem probíhalo řízení o výchově a výživě nezletilého dítěte samostatně, byl by namísto obecného soudu odpůrce výlučně místně příslušným k tomuto řízení soud, v jehož obvodu má nezletilý bydliště [§ 88 písm. c) o. s. ř.], což u by u navrhovatelky znamenalo příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 10. Tento soud - po delegaci věci - tedy může rozhodovat nejen o určení otcovství, ale též o otázkách, k jejichž rozhodnutí by jinak byl stejně místně příslušný.

Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem je dán odůvodněný předpoklad rychlejšího a hospodárnějšího projednání věci u Obvodního soudu pro Prahu 10 a zároveň se omezí nutnost případného dožádání, přičemž Nejvyšší soud též akceptoval mimořádné osobní poměry navrhovatelky a její matky. Přikázání této věci z důvodu vhodnosti není vyloučeno ani tím, v jakém stadiu je její projednávání, a není na úkor postavení odpůrce. Závažnosti jím uváděných důvodů může totiž soud dát výraz v tom, že jeho výslech, popřípadě další potřebné úkony bude řešit - podle svého uvážení - cestou dožádání (§ 39 o. s. ř.). Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený oběma soudům proto podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř. rozhodl tak, že uvedenou věc přikázal k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 10, protože jsou zde dostatečně závažné důvody k tomu, aby byla učiněna výjimka ze zásady zákonného soudce, jak ji citovaná ustanovení umožňují.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. června 2000

Předseda senátu:

JUDr. František Púry