č. j. 5 Azs 98/2008-59

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D., JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D., JUDr. Marie Turkové a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobkyně: H. P., zastoupená opatrovníkem SOZE-Sdružení občanů zabývajících se emigranty, Mostecká 5, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 6. 2008, č. j. 61 Az 19/2007-17,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 27. 2. 2007, č. j. OAM-1-164/VL-10-12-2007, byla zamítnuta žádost žalobkyně o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Toto rozhodnutí napadla žalobkyně žalobou u Krajského soudu v Ostravě, který žalobu zamítl rozsudkem ze dne 13. 6. 2008, č. j. 61 Az 19/2007-17.

Proti tomuto rozsudku brojila žalobkyně kasační stížností, kterou podala dne 30. 7. 2008 prostřednictvím právního zástupce Mgr. Marka Sedláka, advokáta se sídlem v Brně, Příkop 8. Přípisem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 21. 10. 2008 dosavadní právní zástupce stěžovatelky Mgr. Marek Sedlák sdělil, že vypověděl stěžovatelce plnou moc, a to z důvodu nedostatku součinnosti stěžovatelky.

Usnesením ze dne 3. 11. 2008, č. j.-41, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložila soudu plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti. Toto usnesení se však nepodařilo stěžovatelce doručit, neboť dle záznamu České pošty, s. p., se stěžovatelka z Pobytového střediska v Zastávce u Brna odstěhovala.

Nejvyšší správní soud následně požádal Správu uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky a Ředitelství služby cizinecké policie o sdělení současné adresy pobytu stěžovatelky. Oba subjekty shodně uvedly, že stěžovatelka opustila Pobytové středisko Zastávka u Brna dne 25. 7. 2008 a její současný pobyt jim není znám.

Vzhledem k tomu, že je stěžovatelka neznámého pobytu, postupoval Nejvyšší správní soud v souladu s § 29 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. a ustanovil stěžovatelce pro toto řízení opatrovníka.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany. Nejvyšší správní soud učinil veškeré možné kroky ke zjištění pobytu stěžovatelky, nicméně i přesto zůstal pobyt stěžovatelky neznámý. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti z uvedeného zákonného důvodu zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. ledna 2009

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu