5 Azs 96/2017-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: A. S. H. S., zastoupen Mgr. Pavlínou Zámečníkovou, advokátkou, se sídlem Příkop 834/8, Brno, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. 2. 2017, č. j. 29 A 9/2015-55,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: [1] Kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ), kterým byla zamítnuta žaloba směřující proti rozhodnutí žalované ze dne 6. 1. 2015, č. j. MV-106664-5/SO-2014, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání a bylo potvrzeno rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 16. 6. 2014, č. j. OAM-1745-18/TP-2014. Posledně uvedeným správním rozhodnutím byla zamítnuta žádost stěžovatele o povolení k trvalému pobytu dle § 87k odst. 1 písm. g) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen zákon o pobytu cizinců ), neboť v řízení nebyly potvrzeny důvody uvedené v § 87h odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců; nebylo prokázáno, že by stěžovatel byl rodinným příslušníkem občana Evropské unie.

[2] Stěžovatel spolu s podáním kasační stížnosti neuhradil soudní poplatek za kasační stížnost. Nejvyšší správní soud proto stěžovatele usnesením ze dne 12. 4. 2017, č. j.-4, vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost a poučil jej o následcích nesplnění této výzvy. Ve lhůtě stanovené pro zaplacení soudního poplatku stěžovatel soudní poplatek nezaplatil a požádal o osvobození od soudních poplatků. Za účelem objasnění stěžovatelových poměrů jej Nejvyšší správní soud vyzval přípisem ze dne 3. 5. 2017, aby ve lhůtě 1 týdne ode dne doručení této výzvy předložil soudu prohlášení o svých osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě, ani později, soudu své prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech nepředložil. Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 13. 10. 2017, č. j.-17, zamítl stěžovatelovu žádost o osvobození od soudních poplatků a současně jej vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek ve výši 5000 Kč.

[3] Posledně citované usnesení Nejvyššího správního soudu bylo doručeno zástupkyni stěžovatele do datové schránky dne 18. 10. 2017. Nejvyšší správní soud ze spisu zjistil,

že stěžovatel ve lhůtě stanovené uvedeným usnesením, ani později, poplatek za kasační stížnost neuhradil.

[4] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen zákon o soudních poplatcích ), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen ,,s. ř. s. ), soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[5] Stěžovatel ve lhůtě stanovené soudem ani následně soudní poplatek nezaplatil, Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavit.

[6] Výrok o nákladech řízení o kasační stížnosti se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. října 2017

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu