č. j. 5 Azs 94/2006-55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobkyně B. O., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 2. 2006, č. j. 55 Az 61/2005-26,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 5. 4. 2005, č. j. OAM-395/VL-20-ZA09-2005 byla žalobkyni (dále jen stěžovatelka) zamítnuta žádost o udělení azylu v České republice dle ust. § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ) a bylo rozhodnuto, že se na ni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ust. § 91 zákona o azylu.

Proti rozhodnutí žalovaného podala stěžovatelka žalobu ke Krajskému soudu v Brně; rozsudkem tohoto soudu ze dne 28. 2. 2006, č. j. 55 Az 61/2005-26, byla žaloba zamítnuta.

Rozhodnutí soudu napadla stěžovatelka dne 6. 4. 2006 kasační stížností, jež byla krajským soudem předložena dne 13. 6. 2006 k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 23. 6. 2006 doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 26. 6. 2006, vzala stěžovatelka podanou kasační stížnost zpět.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.), za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 26. července 2006

JUDr. Václav Novotný předseda senátu