č. j. 5 Azs 90/2006-64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobkyně: Z. L., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 1. 2005, č. j. 63 Az 145/2004-22,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatelky proti rozhodnutí žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 16. 7. 2004, č. j. OAM-2349/VL-10-11-2004. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl žádost o azyl stěžovatelky jako zjevně nedůvodnou dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (dále jen zákon o azylu ).

Stěžovatelka v kasační stížnosti pouze obecně namítala porušení procesních předpisů žalovaným v průběhu azylového řízení. Dále uvedla, že v zemi původu panují takové poměry, ve kterých se nedá žít. Odkázala na Příručku k postupům a kritériím pro určování právního postavení uprchlíků vydanou Vysokým komisařem v lednu 1992 v Ž. (čl. 53 a 43). Stěžovatelka navrhla napadený rozsudek krajského soudu zrušit a věc vrátit k dalšímu řízení. Současně požádala o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti a taktéž o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Ze spisu vyplývá, že citovaná podmínka řízení nebyla stěžovatelkou splněna, neboť stěžovatelka nedoložila, že by byla zastoupena advokátem na základě plné moci, když v kasační stížnosti sama požádala, aby jí byl pro řízení o kasační stížnosti právní zástupce ustanoven. V reakci na tuto žádost doručil krajský soud stěžovatelce ke zjištění osobních a majetkových poměrů tiskopis s výzvou k vyplnění a doručení formuláře ve lhůtě 7 dnů tak, aby mohl posoudit důvodnost podané žádosti. Stěžovatelka výzvě soudu nevyhověla a proto krajský soud usnesením č. j. 63 Az 145/2004-35 stěžovatelce zástupce z řad advokátů neustanovil.

Výše uvedené usnesení napadla stěžovatelka včas kasační stížností. Nejvyšší správní soud na základě této přezkoumal napadené usnesení a protože nezjistil žádná pochybení v postupu krajského soudu, kasační stížnost rozsudkem ze dne 24. 2. 2006, č. j. 5 Azs 221/2005-48 zamítl.

Dne 27. 3. 2006 vydal krajský soud usnesení č. j. 63 Az 145/2004-55, kterým stěžovatelku vyzval k odstranění vad kasační stížnosti. Stěžovatelce současně uložil, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení usnesení doložila zastoupení advokátem. Zároveň krajský soud stěžovatelku poučil o tom, že pokud výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, bude kasační stížnost odmítnuta. Usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 31. 3. 2006. Stěžovatelka nereagovala ve stanovené lhůtě na výzvu soudu a nedoložila plnou moc pro advokáta.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je nutno konstatovat, že v řízení o kasační stížnosti není stěžovatelka právně zastoupena ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. Tato podmínka je přitom zákonnou podmínkou řízení o kasační stížnosti.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla žaloba-tzn. na základě odkazu uvedeného v § 120 s. ř. s. obdobně i kasační stížnost-odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. června 2006

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu