č. j. 5 Azs 9/2006-53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: M. F., proti žalovanému Ministerstvu vnitra ČR, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o udělení azylu v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 6. 2005, č. j. 24 Az 426/2004-28,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 22. 6. 2004, č. j. OAM-2112/VL-20-04-2004 nebyl žalobci udělen azyl v České republice podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ) a bylo rozhodnuto podle § 28 zákona o azylu, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě, která byla rozsudkem tohoto soudu ze dne 23. 6. 2005, č. j. 24 Az 426/2004-28 jako nedůvodná zamítnuta. Proti rozsudku krajského soudu podal stěžovatel (dříve žalobce) v zákonné lhůtě kasační stížnost. Součástí podané kasační stížnosti byl i návrh stěžovatele, aby mu soud pro řízení o kasační stížnosti ustanovil zástupce dle ust. § 35 odst. 7 a ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.).

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 31. 10. 2005, č. j. 24 Az 426/2004-43, návrh stěžovatele na ustanovení zástupce zamítl z důvodu nesplnění předpokladů pro ustanovení zástupce z řad advokátů a osvobození od soudních poplatků, neboť stěžovatel neprokázal své majetkové a sociální poměry.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. 24 Az 426/2004 ze dne 29. 11. 2005 byl proto stěžovatel vyzvána k doložení plné moci advokáta pro zastupování v řízení o kasační stížnosti a tím i k odstranění překážky tohoto řízení. Na výzvu soudu, doručenou ve smyslu ust. § 46 odst. 3 a ust. § 50c odst. 1, 4 o. s. ř. dne 22. 12. 2005 stěžovatel nereagoval a plnou moc pro zastupování v řízení o kasační stížnosti soudu nepředložil.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti podané proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě věcně jednat a musel ji odmítnout z následujícího důvodu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem nebo musí mít sám vysokoškolské právnické vzdělání. Stěžovateli nebyl na jeho návrh soudem ustanoven advokát a na výzvu soudu (usnesení ze dne 29. 11. 2005, č. j. 24 Az 426/2004-47, doručené dne 22. 12. 2005) nedoložil plnou moc k zastupování udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Nedostatek zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je nedostatkem podmínky řízení, který nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 12. dubna 2006

JUDr. Václav Novotný předseda senátu