č. j. 5 Azs 9/2005-88

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: P. T. B., zast. JUDr. Miroslavem Pavelkou, advokátem se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Velká 23/2984, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 9. 2002, č. j. OAM-3943/VL-16-05-2002, o udělení azylu v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 10. 2004, č. j. 24 Az 320/2004-67,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Rozhodnutím žalovaného ze dne 16. 9. 2002, č. j. OAM-3943/VL-16-05-2002 nebyl žalobci (dále též stěžovateli ) udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2, a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ) a bylo vysloveno, že se na cizince nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu v platném znění.

Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce opravný prostředek k Vrchnímu soudu v Praze, o němž tento soud nerozhodl do 31. 12. 2002, a proto o něm ve smyslu čl. II zákona č. 519/2002 Sb. a ust. § 129 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní a ust. § 32 odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb. rozhodl Krajský soud v Ostravě.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 11. 2003, č. j. 24Az 540/2003-35 byla žaloba odmítnuta; proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel dne 29. 12. 2003 kasační stížnost, které Nejvyšší správní soud vyhověl rozsudkem ze dne 28. 4. 2004, č. j. 5 Azs 35/2004-50, napadené usnesení zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v Ostravě k dalšímu řízení.

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 10. 2004, č. j. 24 Az 320/2004-67 byla žaloba zamítnuta.

Rozsudek soudu napadl stěžovatel (§ 105 odst. 1 s. ř. s.) kasační stížností, jež byla Krajským soudem v Ostravě po provedení úkonů podle § 108 s. ř. s. předložena dne 10. 1. 2005 Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 1. 2. 2005 vzal zástupce stěžovatele kasační stížnost v celém rozsahu zpět, přičemž nepožaduje žádné náklady řízení.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzoval pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3, podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, ve spojení s § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 8. 2. 2005

JUDr. Václav Novotný předseda senátu