č. j. 5 Azs 79/2006-35

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobkyně: S. M., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 2. 2006, č. j. 56 Az 130/2005-19,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností, podanou osobně dne 5. 4. 2006 u Krajského soudu v Brně, se stěžovatelka domáhá zrušení výše označeného usnesení krajského soudu, kterým byl odmítnut návrh, kterým se domáhala zrušení rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 23. 9. 2005, č. j. OAM-1598/VL-07-ZA07-2005; tímto rozhodnutím byla zamítnuta žádost o udělení azylu dle ust. § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Stěžovatelka rovněž požádala o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Kasační stížnost byla spolu se spisovým materiálem postoupena Krajským soudem v Brně dne 24. 5. 2006 k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu s tím, že se jedná o kasační stížnost opožděnou; krajský soud proto již nečinil další úkony a nerozhodoval o ustanovení zástupce. Ze spisu vyplývá, že výše uvedené usnesení krajského soudu bylo přímo nezletilé žalobkyni doručeno dne 24. 2. 2006; rovněž v řízení před krajským soudem bylo jednáno pouze s nezletilou, nikoli její zákonnou zástupkyní, resp. ustanoveným zástupcem, dospěl-li by soud k závěru, že jsou naplněny podmínky pro takový postup.

Nejvyšší správní soud v daném případě shledal důvod pro odmítnutí kasační stížnosti pro její předčasnost, neboť usnesení krajského soudu nebylo řádně doručeno.

Podle ust. § 64 s. ř. s. se v řízení ve správním soudnictví použije přiměřeně ustanovení prvé a třetí části občanského soudního řádu. Tím, že krajský soud doručil předmětné usnesení o odmítnutí návrhu pouze nezletilé žalobkyni, postupoval v rozporu s ust. § 35 odst. 1 a ust. § 42 odst. 2 s. ř. s. ve spojení s ust. § 45c odst. 4 o. s. ř.

Kasační stížnost je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví (§ 102 s. ř. s.). Kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí (§ 106 odst. 2 s. ř. s.).

Kasační stížnost byla spolu se spisovým materiálem postoupena k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu, aniž by došlo k řádnému doručení usnesení proti kterému stěžovatelka brojí; nepočala tak dosud běžet lhůta pro podání kasační stížnosti. Její počátek je možno odvozovat až od okamžiku řádného doručení. Nebylo-li rozhodnutí krajského soudu řádně doručeno, nemohlo dosud nabýt právní moci.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že předmětná kasační stížnost byla podána předčasně a jako takovou mu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) a § 120 s. ř. s. odmítnout.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 a ust. § 120 s. ř. s., podle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 21. června 2006

JUDr. Václav Novotný předseda senátu