5 Azs 74/2017-24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobkyně: O. Y., zastoupená Alexanderem Petričkem, advokátem se sídlem Chrastavská 188/27, Liberec, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 2. 2. 2017, č. j. 58 Az 12/2016-43,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem- pobočka v Liberci ze dne 2. 2. 2017, č. j. 58 Az 12/2016-43, s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna a náhrada hotových výdajů advokáta Alexandera Petrička s e u r č u j e částkou 3400 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do třiceti (30) dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění: [1] Rozhodnutím ze dne 21. 7. 2016, č. j. OAM-569/ZA-ZA11-ZA17-2016, žalovaný rozhodl, že se žalobkyni (dále jen stěžovatelka ) neuděluje mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v relevantním znění (dále jen zákon o azylu ), neboť nebyly naplněny zákonné podmínky pro její udělení dle žádného z uvedených ustanovení zákona o azylu.

[2] Stěžovatelka napadla rozhodnutí žalovaného žalobou, která byla rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci (dále jen krajský soud ) ze dne 2. 2. 2017, č. j. 58 Az 12/2016-43, jako nedůvodná zamítnuta.

[3] Rozsudek krajského soudu následně stěžovatelka napadla kasační stížností. Dne 25. 7. 2017 došlo Nejvyššímu správnímu soudu podání stěžovatelky, v němž bere kasační stížnost proti shora uvedenému rozsudku krajského soudu v celém rozsahu zpět.

[4] V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem, a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [viz § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. )]. Nejvyšší správní soud má s ohledem na obsah podání za to, že se stěžovatelka rozhodla vzít svůj návrh (kasační stížnost) zpět, neboť projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. rozhodl o tom, že se řízení zastavuje.

[5] Řízení bylo zastaveno pro zpětvzetí návrhu; v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. proto nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

[6] Stěžovatelka byla v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem Alexanderem Petričkem, který jí byl ustanoven krajským soudem již v řízení o žalobě; toto zastoupení pokračovalo rovněž v následném řízení o kasační stížnosti (§ 35 odst. 8 poslední věta s. ř. s.). Náklady spojené se zastoupením, tj. hotové výdaje advokáta a odměnu za zastupování, hradí v takovém případě stát. Nejvyšší správní soud přiznal ustanovenému zástupci odměnu ve výši 3100 Kč za jeden úkon právní služby spočívající v podání kasační stížnosti podle § 11 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 9 odst. 4 písm. d) a § 7 bodem 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), paušální náhradu hotových výdajů ve výši 300 Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Celkem tedy činí odměna ustanoveného zástupce 3400 Kč a bude mu vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. července 2017

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu