č. j. 5 Azs 74/2006-47

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobkyně: T. M., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o udělení azylu v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 12. 2005, č. j. 56 Az 99/2005-27,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 23. 6. 2005, č. j. OAM-1012/VL-10-ZA09-2005 nebyl žalobkyni udělen azyl v České republice podle a žádost o udělení azylu byla zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle ust. § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Proti rozhodnutí žalovaného podala žalobkyně (dále též stěžovatelka ) žalobu ke Krajskému soudu v Brně, která byla usnesením tohoto soudu ze dne 30. 12. 2005, č. j. 56 Az 99/2005-27 odmítnuta, neboť žalobkyně na výzvu soudu neodstranila vady podání a nebylo možno v řízení pokračovat. Proti usnesení krajského soudu podala stěžovatelka (dříve žalobkyně) v zákonné lhůtě kasační stížnost. Součástí podané kasační stížnosti byl i návrh stěžovatelky, aby jí soud pro řízení o kasační stížnosti ustanovil zástupce dle ust. § 35 odst. 8 a ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.).

Dne 7. 3. 2006 vydal Krajský soud v Brně usnesení č. j. 56 Az 99/2005-38, kterým zamítl žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů, neboť stěžovatelka neprokázala své majetkové a sociální poměry. Současně byla stěžovatelka vyzvána, aby odstranila nedostatek procesního zastoupení v kasačním řízení spočívající v tom, že stěžovatelka není zastoupena advokátem.

Na výzvu soudu nebylo reagováno, plná moc pro zastupování v řízení o kasační stížnosti nebyla soudu předložena a požadované údaje nebyly doplněny.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti podané proti usnesení Krajského soudu v Brně věcně jednat a musel ji odmítnout z následujícího důvodu:

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem nebo musí mít sám resp. jeho zaměstnanec či člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů požadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelce nebyl na její návrh soudem ustanoven advokát a na výzvu soudu (usnesení ze dne 7. 3. 2006, č. j. 56 Az 99/2005-38, doručené dne 17. 3. 2006 dle ust. § 46 odst. 3 a ust. § 50c odst. 4 o. s. ř.) plná moc k zastupování udělená advokátovi v řízení o kasační stížnosti stěžovatelkou doložena nebyla.

Nedostatek zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je nedostatkem podmínky řízení, který nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatelky podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 za použití ust. § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 18. července 2006

JUDr. Václav Novotný předseda senátu