č. j. 5 Azs 71/2008-47

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové, soudkyň JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Dagmar Nygrínové a soudce JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: K. V., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 11. 2007, č. j. 59 Az 122/2006-26,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 18. 12. 2007 se žalobce (dále stěžovatel ) domáhal zrušení shora označeného rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě (dále krajský soud ), kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 11. 2006, č. j. OAM-1109/VL-20-HA18-2006; tímto zamítl žalovaný žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Součástí podané kasační stížnosti byl i návrh stěžovatele, aby mu soud pro řízení o kasační stížnosti ustanovil zástupce dle ustanovení § 35 odst. 8 a ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.).

Krajský soud usnesením ze dne 2. 11. 2007, č. j. 59 Az 122/2006-22, návrh stěžovatele na ustanovení zástupce zamítl, neboť neshledal předpoklady pro osvobození od soudních poplatků.

Krajský soud usnesením ze dne 30. 3. 2008, č. j. 59 az 122/2006-39 vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doložil plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a dále, aby doplnil prostřednictvím svého zástupce z řad advokátů důvody kasační stížnosti dle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 18. 4. 2008.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a musel ji odmítnout z následujícího důvodu:

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem nebo musí mít sám vysokoškolské právnické vzdělání. Stěžovateli nebyl na jeho návrh soudem ustanoven advokát, a přes výzvu soudu (usnesení ze dne 30. 3. 2008, doručené dne 18. 4. 2008) stěžovatel nereagoval a plnou moc k zastupování udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti soudu nepředložil, a to ani kdykoli později.

Nedostatek zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je nedostatkem podmínky řízení, který nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 60 odst. 3 za použití ustanovení § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 28. srpna 2008

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu