5 Azs 67/2008-37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D., JUDr. Jakuba Camrdy Ph.D., JUDr. Marie Turkové a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: B. J., zastoupeného JUDr. Radimem Vicherkem, advokátem se sídlem v Moravské Ostravě, Masná 8, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o udělení mezinárodní ochrany, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 8. 2007, č. j. 64 Az 11/2007-18,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 10. 8. 2007 č. j. 64 Az 11/2007-18 neustanovil Krajský soud v Ostravě (dále jen krajský soud ) žalobci zástupce z řad advokátů pro řízení o žalobě žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 1. 2007 č. j. OAM-1-80/VL-20-08-2007.

Dne 30. 8. 2007 podal žalobce (dále jen stěžovatel ) proti usnesení kasační stížnost, ve které mimo jiné namítal, že mu nebyla doručena žádná zásilka obsahující výzvu soudu k prokázání majetkových a osobních poměrů. Stěžovatel v kasační stížnosti požádal znovu o ustanovení právního zástupce.

Ze soudního spisu vyplynulo, že po podání kasační stížnosti dne 17. 9. 2007 byl stěžovateli doručen formulář k prokázání majetkových poměrů, který stěžovatel vyplnil a soudu zaslal zpět. Dne 1. 2. 2008 krajský soud vydal usnesení č. j. 64 Az 11/2007-28, kterým pro řízení o soudní přezkoumání rozhodnutí žalovaného ustanovil stěžovateli advokáta.

Pro řízení o kasační stížnosti vedené u Nejvyššího správního soudu platí ustanovení uvedená v hlavě III. dílu 1 s. ř. s. (§ 102-§ 110). Ve smyslu § 120 téhož zákona pak není-li v ustanoveních dílů 1 a 2 stanoveno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části třetí hlavy I. (§ 32-§ 64).

Dle tam zahrnutého § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. platí, že nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V daném případě již žaloba obsahovala návrh žalobce-nyní stěžovatele na ustanovení právního zástupce pro řízení o žalobě před krajským soudem. Krajský soud o tomto návrhu rozhodl poprvé dne 10. 8. 2007 tak, že zástupce stěžovateli neustanovil. Po podání kasační stížnosti stěžovatele však krajský soud opětovně o tomto návrhu rozhodl usnesením ze dne 1. 2. 2008, č. j. 64 Az 11/2007-28, přičemž návrhu stěžovatele po ověření splnění podmínek vyhověl a zástupcem pro řízení o soudní přezkoumání rozhodnutí správního orgánu ze dne 30. 1. 2007, č. j. OAM-1-80VL-20-08-2007 mu ustanovil JUDr. Radima Vicherka, advokáta se sídlem Ostrava, Masná 8. Usnesení doručil stěžovateli i ustanovenému zástupci, přičemž usnesení nabylo právní moci 14. 4. 2008.

Prostřednictvím kasační stížnosti směřující proti rozhodnutí o neustanovení zástupce se stěžovatel domáhal jeho zrušení a současně namítal, že podmínky pro ustanovení zástupce splňuje a navrhoval, aby mu byl zástupce ustanoven. Ještě před tím, než byla kasační stížnost postoupena Nejvyššímu správnímu soudu a bylo o ní rozhodnuto, krajský soud návrhu na ustanovení zástupce vyhověl a stěžovateli právního zástupce pro řízení o soudní přezkoumání rozhodnutí správního orgánu ze dne 30. 1. 2007, č. j. OAM-1-80VL-20-08-2007 ustanovil. V daném případě tak odpadl důvod řízení o kasační stížnosti (o návrhu již bylo rozhodnuto a stěžovateli zástupce byl ustanoven).

Za této situace dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že byly naplněny podmínky pro odmítnutí kasační stížnosti ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. a proto kasační stížnost odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 ve spojení s § 55 odst. 5, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 28. srpna 2008

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu